Formuláre na stiahnutie

Finanzamt

Verf24 - dotazník pre finančný úrad - tlačový formulár

Verf24 - PC formulár

Verf24 - v slovenčine/pomôže pri vyplnení dotazníka v nemčine

Verf25 - oznámenie o ukončení podnikateľskej činnosti finančnému úradu v Rakúsku

Beih100- Antrag auf Familienbeihilfe - žiadosť o rodinné prídavky - možnosť vyplnenia v PC

E401 - formulár pre vybavovanie rodinných prídavkov - na vytlačenie

E401 - možnosť vyplnenia v PC

E401 - v slovenčine

E411 - formulár pre vybavovanie rodinných prídavkov - na vytlačenie/v slovenčine

E411 - v nemčine / na vytlačenie

E411 - v nemčine / možnosť vyplnenia v PC

Beih38 - Ausgleichzahlung/Differenzzahlung - Žiadosť o dorovnanie rodinných prídavkov

Formlose Anzeige einer unternehmerischen Tätigkeit - neformálne oznámenie o podnikateľskej činnosti finančnému úradu

E402 - Bescheinigung über die Fortsetztung der Schul- oder Hochschulausbildung für die Gewährung von Familienleistungen - Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok v NJ

E402 - Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok v SJ

Beih3 - Žiadosť o príplatok na postihnuté dieťa - vyplnenie v PC

E407 - Príloha k žiadosti o príplatok na postihnuté dieťa

E407 - v slovenčine

SVS

Antrag auf Zusatzversicherung in der Krankenversicherung - online žiadosť na vyplnenie a stiahnutie

Krankenmeldung - oznámenie o chorobe v nemčine

Krankenmeldung - v slovenčine

Antrag auf Kinderbetreuungsgeld - žiadosť o rodičovský príspevok

Antrag auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld - príspevok k rodičovskému príspevku

Meldeblatt für anspruchsberechtigte Angehörige - žiadosť o pripoistenie rodinných príslušníkov

Antrag auf Wochengeld - Online žiadosť na vyplnenie a stiahnutie

EWR-Fragebogen - formulár pre posúdenie príslušnosti k právnym predpisom v Rakúsku

Antrag auf Kostenvergütung - žiadosť o preplatenie zdravotných nákladov

Gewerbeamt - Bezirkhauptmanschaft/Magistrat

Standortverlegung - preloženie živnosti

Anzeige der Zurücklegung des Gewerbes - Zrušenie živnosti

WKO

Ruhendmeldung/Wiederbetriebmeldung des Gewerbes - Pozastavenie/Obnovenie živnosti

Ruhendmeldung/Wiederbetriebmeldung des Gewerbes mit Begründung- Pozastavenie/Obnovenie živnosti - s odôvodnením(pri spätnom pozastavení živnosti o viac ako 3 týždne)

Verträge - Zmluvy

Werkvertrag - zmluva o dielo

Gesetze

BAO - Bundesabgabenordnung -  spolkový poriadok poplatkov

Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988 - zákon o dani z príjmu

Hausbetreuungsgesetz - HBeG - zákon o domácej opatere

Richtlinien zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung - Smernice na podporu 24-hod. opatery

Bundespflegegesetz - BPGG - spolkový zákon o opatere

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 - zákon o vyrovnávajúcich rodinných príspevkoch

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG - zákon o prisťahovalectve

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB - všeobecný občianský zákonník

Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG) - zákon o detskej starostlivosti

Gewerbeordnung 1994 - GewO - živnostenský zákon

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz-GuKG - zákon o zdr. starostlivosti a ošetrovaní chorých

Ärztegesetz 1998 - ÄrzteG - zákon o lekároch

Unternehmensgesetzbuch-UGB - podnikateľský zákon

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz - HGHAG - Zákon o pomocných silách a zamestnancoch v domácnostiach

Sachbezugswerteverordnung - Zákon o vecných prímoch

Slovenské zákony a usmernenia a nariadenia ES- slowakische Gesetze und Verordnungen EG

Zákon č. 575/2003 Z.z. o dani z príjmov - Steuergesetz

Usmernenie daňového úradu k problematyke zdaňovania príjmov opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku na živnosť

Zmluva o zabránení dvojitého zdanenia - Slovensko-Rakúsko - Doppelbesteuerungsabkommen

NARIADENIE RADY (EHS) č - 1408/71 - Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny-ktorí sa pohybujú v Ramci EU

NARIADENIE RADY (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva

NARIADENIE  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 - o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009 - ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009 - ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení

Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení

Osobné formuláre

Osobný dotazník - na vyplnenie ku spracovaniu daňových priznaní - zasiela sa len na požiadanie

Faktúra za služby v Rakúsku - vystavuje podnikateľ(opatrovateľ/ka) objednávateľovi(pacient,zastupujúca osoba) - zasiela sa len na požiadanie

 

NDJjMjVm