Právomoci,oprávnenia a povinnosti opatrovateľov v Rakúsku

Právomoci,oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní opatrovateľskej činnosti vykonávanej buď v pracovnom pomere-zamestnanci, alebo na živnosť

Vzhľadom na množstvo otázok ohľadom právomocí opatrovateľky, zhrniem v tomto článku všetky činnosti, právomoci a povinnosti, ktorými sa musí opatrovateľ riadiť. Odkazy na jednotlivé zákony sú len v nemčine, pretože aj preklad len dôležitých bodov je časovo náročný.

Práva, oprávnenia a povinnosti  opatrovateľov  sú zakotvené vo viacerých zákonoch. Sú to:

V prvom rade je potrebné pripomenúť rozdiel medzi opatrovateľskou činnosťou vykonávanej na základe závislej prac. činnosti (zamestnanec)  a opatr. činnosťou vykonávanou na základe živnosti.

Najdôležitejšie znaky závislej prac. činnosti – zamestnanci

 • opatrovateľská činnosť vykonávaná na základe pracovnej zmluvy – Arbeitsvertrag, Dienstvertrag
 • zamestnávateľ  musí dodržiavať podmienky zákona týkajúce sa prac. času, prac. voľna, sviatkov atď.
 • opatrovateľ nesmie vykonávať turnusy dlhšie ako 2-týždňové
 • odvody do soc. poisťovne a daň odvádza zamestnávateľ každý mesiac
 • zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca na finančný úrad
 • zamestnávateľ má povinnosť vystaviť po každom 2-týždňovom turnuse výplatný lístok -  Lohnzettel a kópiu zaslať finančnému úradu
 • na konci roka musí zamestnávateľ vystaviť  opatrovateľovi zúčtovanie ročného príjmu – Jahreslohnzettel  a kópiu zaslať na finančný úrad
 • opatrovateľ môže podať daňové priznanie zo závislej činnosti L1 – odporúčam/vo väčšine prípadov dochádza k nie malým preplatkom na dani

Najdôležitejšie znaky nezávislej prac. činnosti – živnostníci

 • opatrovateľská činnosť vykonávaná na základe zmluvy o dielo – Werkvertrag
 • doba vykonávanej činnosti  a odmena je určovaná dohodou príp.  uzatvorenou  zmluvou  medzi dvoma zmluvnými stranami – opatrovateľ na jednej strane  a pacient/príp. rod. príslušník, alebo iná splnomocnená osoba na druhej strane
 • opatrovateľ môže vykonávať opatrovateľskú činnosť neobmedzenú dobu(nie len 2-týždňové turnusy)
 • za odvody do sociálnej poisťovne zodpovedá opatrovateľ /živnostník
 • opatrovateľ musí  vystaviť po každom turnuse faktúru za vykonané služby a viesť si evidenciu príjmov
 • opatrovateľ sa musí sám prihlásiť na finančný úrad
 • opatrovateľ si musí sám zostaviť ročné zúčtovanie príjmu(Einnahme-Ausgaben-Rechnung), príp. to prenechá  dôveryhodnému účtovníkovi
 • opatrovateľ podáva daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov - Einkommensteuergesetz 1988-EStG

Ešte raz podotýkam:  živnostníci sa nemôžu odvolávať na zákonom stanovený pracovný čas, pracovné voľno (ako je uvedené nižšie), prípadne nejaké príplatky, alebo zlepšenie podmienok pri výkone opatrovateľskej činnosti. Ak nie je živnostník spokojný s podmienkami a nie je možná dohoda s pacientom,  prípadne rodinou, môže zrušiť zmluvu a odísť.

Zákon o domácej opatere – Hausbetreuungsgesetz – HbeG

- kvôli zrozumiteľnosti sa nejedná o doslovný preklad tohto zákona

Zákon o domácej opatere je  základným nariadením pre opatrovateľov .

§1 ods. 2 a §3 určujúce podmienky uzatvárania pracovnej zmluvy a podmienky pracovného času a prac. voľna  sa týkajú iba opatrovateľov pracujúcich ako zamestnanci/nie na živnosť).

Podmienky opatrovania v rámci živnostenskej činnosti upravuje živnostenský zákon §159-§160 Gewerbeordnung 1994 – GewO.

§1

1. Tento zákon platí pre opatrovanie  osôb v ich súkromných domácnostiach, pričom opatrovanie môže  byť vykonávané buď na základe samostatnej zárobkovej, alebo závislej pracovnej činnosti.

2. Ustanovenia v tomto odseku č. 2 sa uplatňujú pri opatrovaní vykonávanej na základe závislej pracovnej činnosti/ opatrovatelia sú zamestnancami  rodín

Pracovná zmluva môže byť uzatvorená medzi opatrovateľom, ktorý dovŕšil 18. rok života

a medzi:

a. opatrovanou osobou, alebo jej rodinným príslušníkom, príp. inou splnomocnenou osobou

b. s verejnoprospešným združením zaoberajúcim sa sprostredkovaní služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti

a to za podmienok ak:

 • má opatrovaná osoba priznaný nárok na opatrovateľský príspevok min. 3 stupňa, alebo poberá iný podobný príspevok v rovnakom rozsahu
 • má opatrovaná osoba priznaný nárok na opatrovateľský príspevok 1-2 stupňa, alebo poberá iný podobný príspevok v rovnakom rozsahu a táto osoba trpí demenciou, kvôli ktorej potrebuje pravidelnú opateru
 • počas jedného 14 dňového pracovného turnusu nasleduje nepretržité pracovné voľno v dĺžke min. toho istého času
 • minimálny dohodnutý pracovný čas je 48 hodín týždenne
 • ak je opatrovateľ počas výkonu pracovnej činnosti ubytovaný v domácnosti, v ktorej sa stará o jemu zvereného pacienta

3. Opatrovateľská činnosť v rámci tohto zákona zahŕňa:

- činnosti v prospech opatrovanej osoby, ktoré pozostávajú z pomoci pri vedení domácnosti a zabezpečení životných potrieb ako aj iné činnosti podmienené stavom pacienta

4. Ďalšie činnosti, ktoré môže opatrovateľ vykonávať, zahŕňa zákon o zdravotníckej starostlivosti a ošetrovaní chorých -  § 3b Ods. 2 Z 1 až 5 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes - (GuKG), pokiaľ sa nejedná o činnosti, ktorých vykonávanie si z medicínskeho hľadiska vyžaduje nariadenie odborného lekára, že tieto činnosti môže vykonávať aj osoba, ktorá nemá odbornú spôsobilosť na vykonávanie týchto činností.

5. Ďalšie činnosti zahŕňa §14 Ods. 2 až 4 a § 15 Ods. 7/1-5 zákona o zdravotníckej starostlivosti a ošetrovaní chorých(GuKG), ktorý vymenúva jednotlivé činnosti, ktoré môže vykonávať aj opatrovateľ a činnosti, ktoré boli podľa § 50b Zákon o lekároch - Ärztegesetz 1998 prenesené na opatrovateľa, pokiaľ tieto činnosti nie sú vykonávané opatrovateľom v prevažnej miere.

§2

Pokiaľ je v zákone o domácej opatere poukázané na iné zákony, ktoré upravujú a doplňujú jednotlivé činnosti opatrovateľa,  alebo upravujú podmienky vykonávania opatrovateľskej činnosti, majú tieto prednosť pred týmto zákonom.

§3

Ďalšie pracovno-právne ustanovenia

1. Na opatrovateľov, ktorý vykonávajú opatrovateľskú činnosť na základe pracovno-právneho vzťahu,  sa vzťahujú práva podľa zákona o pomocných silách a zamestnancoch v domácnostiach - Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HGHAG), s výnimkou §5 a §6 ods. 1-3 tohto zákona. (§5 a §6 ods. 1-3 určujú podmienky pracovného času, odmeňovania, voľného času a sviatkov – ktoré však upravuje tento zákon o domácej opatere)

2. V dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch vykonávania opatrovateľskej činnosti(vrátane času pracovnej pohotovosti) nesmie pracovný čas prekročiť 128 hodín. Čas(aj keď ide o čas pracovnej pohotovosti), ktorý opatrovateľ trávi vo svojej izbe, alebo v okolí domu, pričom sám môže určiť, kde sa bude zdržiavať, sa nepočíta do pracovného času.

3. Opatrovateľ má počas pracovného dňa nárok na min. 3 hod. voľného času, počas ktorých nesmie byť ani v prac. pohotovosti. Z toho musia byť min. 2 prestávky v dĺžke 30 min., ktoré nesmú byť prerušené.

4. Po každých 24-hodinách pracovného času, nesmie byť opatrovateľ ďalších 10 hodín zaťažený nijakou prácou.

5. V prípade porušenia nariadení v ods. 2-3 môže byť zamestnávateľ správnym orgánom potrestaný podľa §23 HGHAG  a to uložením pokuty vo výške 290Eur, pričom aj za pokus o porušenie týchto ustanovení môže byť uložená pokuta.

6. Pracovná zmluva končí smrťou pacienta a to aj v prípade, ak je zmluva uzatvorená s jeho s rodinným príslušníkom, alebo inou osobou v zastúpení pacienta.

§4

Aj u opatrovateľov, ktorý sú v pracovnom pomere s nejakým verejnoprospešným združením zaoberajúcim sa sprostredkovaní služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa na prac. čas a prac. voľno vzťahujú ustanovenia §3 ods. 2-4 tohto zákona.

§5

Zaistenie kvality v rámci opatrovania

1. Samostatne zárobkovo činný opatrovateľ je povinný postupovať vo svojej opatrovateľskej činnosti v rámci dohodnutých usmernení (§160 ods.2 č.1  Gewerbeordnung 1994)

2. Opatrovatelia v rámci pracovno-právneho pomeru sú voči zamestnávateľovi povinný dodržiavať dohodnuté usmernenia, obzvlášť čo sa týka informovanosti zamestnávateľa, rodinných príslušníkov, lekárov a zdravotných zariadení v prípade zhoršenia stavu jemu zverenej osoby.

§6

Spolupráca

Opatrovateľ je povinný v rámci udržania zdravia jemu zverenej osoby, spolupracovať so všetkými osobami a zariadeniami zapojených do opatrovania a starostlivosti o ňu.

§7

Mlčanlivosť

Opatrovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých  súkromných záležitostiach, o ktorých nadobudol vedomosť v rámci svojej opatrovateľskej činnosti,  pokiaľ od tejto mlčanlivosti nebol oslobodený, alebo pokiaľ nie je povinný podať informácie vyplývajúce zo zákona.

§8

Platnosť zákona

Tento zákon vstúpil do platnosti 1. Júla 2007

 

2015-01-21

 

OTNjYz