Odvody do soc.poisťovne-SVA » Podpora pri chorobe
Podpora pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe

Od. 1.1.2013  pre samostatne zárobkovo činné osoby (ako aj pre podnikateľov s max. 25 zamestnancami) vzniká pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe nárok na podporu od 43. dňa pracovnej neschopnosti a to až do 20. týždňa prac. neschopnosti vo výške 29,46 eur denne. Podpora sa vzťahuje iba na pracovnú neschopnosť zapríčinenú jednou a tou istou chorobou počas celej doby prac. neschopnosti.  Podpora nemá vplyv na riadne nemocenské dávky vyplývajúce z nemocenského pripoistenia.  Na vznik nároku na podporu nie je potrebné nemocenské pripoistenie.

Kto má nárok na podporu:

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré:

  • sú poistené v rámci zdravotného poistenia
  • nemajú žiadneho príp. menej ako 25 zamestnancov
  • udržanie prevádzky príp. príjmu závisí od osobného nasadenia

Dĺžka poberania podpory:

od 43. dňa choroby až do 20. týždňa.

Výška dávky:

31,08eur denne – nezávisí od výšky príjmu/stav 2020

Žiadosť:

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 4 týždňov od vzniku prac. neschopnosti. Podáva na tlačive KRANKENMELDUNG, ktorý potvrdí ošetrujúci lekár.  Musí sa doručiť do SVA najneskôr do 2 týždňov od jeho vystavenia lekárom.  Pokračovanie choroby sa musí oznámiť  poisťovni každých 14 dní na tlačive krankenmeldung.

Ak poistenec už poberá nemocenské dávky, je mu podpora od 43. dňa choroby automaticky pripočítaná k nemocenským dávkam. Nie je potrebné o ňu žiadať osobitne.

Nárok na dávku zaniká, ak sa žiadosť do poisťovne nedoručí včas.

Zdanenie

Podpora pri dlhodobej chorobe podlieha zdaneniu a musí sa zahrnúť do príjmu podnikateľa ako zdaniteľný príjem.

Žiadosť: Krankenmeldung

Aktualizácia 09/20/2020

YjU4N