Odvody do soc.poisťovne-SVA » Odvody - Poistné
Odvody do SVA

SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Témy:

 1. Predbežný a definitívny vymeriavací základ - vorläufige und entgültige Beitragsgrundlage

 2. Výška poistného

 3. Príklady na výpočet nedoplatkov

 

Predbežný a definitívny vymeriavací základ

Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne(ďalej len SVA) je rozhodujúci vymeriavací základ. Keďže u nových prevádzkovateľov živnosti ešte nie je známa výška ich príjmu, s ktorého sa vypočítavajú odvody, bola stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu. Pre rok 2017 je to suma:

723,52eur v penzijnom poistení (Pensionsversicherung)

425,70eur v zdravotnom poistení (Krankenversicherung)

425,70eur v dôchodkovom zabezpečení podnikateľa (Selbständigenvorsorge)

Z týchto vymeriavacích základov sa odvody vypočítavajú od začiatku podnikania. Do roku 2016 boli určené rôzne vymeriavacie základy. Rozdelené pre 1. až 3. rok podnikania a od 4. roka podnikania.

Tieto vymeriavacie základy treba považovať za predbežné a tie sa upravujú po zistení skutočného príjmu poistenca. Skutočný príjem poistenca sa zistí  po podaní daňového priznania poistencom na príslušnom finančnom úrade. Finančný úrad vydá rozhodnutie Einkommensteuerbescheid a kópiu zasiela do SVA.

Poistné sa platí štvrťročne. Zaplatiť sa musí do konca druhého mesiaca každého štvrťroka – teda do 28.Februára, 31. Mája, 31. Augusta, 30. Novembra.

Poistné sa vypočítava podľa vzorca:

Vymeriavací základ na platenie poistného   x   poistná sadzba   =   poistné

od 1. roka podnikania – PV = 723,52eur, KV, SV = 425,70eur

 

Názov %

Suma v €

Názov v NJ
Penzijné poistenie 18,50% 133,85 Penzionsversicherung - PV
Zdravotné poistenie 7,65% 32,57 Krankenversicherung - KV
Úrazové poistenie fix.suma
9,33 Umfallversicherung - UV
Dôchodkové zabezpečenie SZČO 1,53% 6,51 Selbständigenvorsorge - SV


182,26

 

Aktuálne hodnoty v tabuľke platné pre rok 2017

 

 

Definitívny vymeriavací základ

Najskôr je dôležité pripomenúť, čo hovorí zákon o zisťovaní definitívneho vymeriavacieho základu. V prvých troch rokoch poistenia sa vypočítavajú odvody z minimálnych vymeriavacích základov. Vymeriavací základ v štvrtom roku sa vypočítava z príjmu, ktorý dosiahol poistenec v zdaňovacom období pred 3 rokmi t.z. príjem dosiahnutý v roku 2014( prvý rok ohlasovania živností) je smerodajný pre výpočet odvodov na rok 2017.

SVA je o výške príjmu podnikateľa informovaná finančným úradom. Podnikateľ podá v Rakúsku v roku 2015 daňové priznanie za rok 2014  a finančný úrad vydá rozhodnutie (Einkommensateuerbescheid). Jedno rozhodnutie zasiela finančný úrad podnikateľovi a jedno SVA. SVA zaznamená výšku príjmu, ktorá je smerodajná pre vymeriavací základ v r. 2017.

V prípade, že za rok 20014 podnikateľ nepodal daňové priznanie a SVA nemá informácie o výške príjmu za r. 2014, vypočítava sa výška odvodov automatický z najnižšieho vymeriavacieho základu, platného pre daný rok podnikania. SVA nemôže vyzvať podnikateľa na podanie daňového priznania, aby zistila výšku jeho príjmu. Môže sa ale obrátiť na finančný úrad a vyžiadať si informácie o príjme s finančného úradu. Finančný úrad môže vyzvať podnikateľa na podanie daňového priznania na základe podnetu zo strany poisťovne a to aj za všetky obdobia podnikania, za ktoré podnikateľ nepodal daňové priznanie, maximálne však spätne do piatich rokov.

Rozdiel medzi predbežným a definitívnym vymeriavacím základom - dorovnanie nedoplatkov

V prípade, že podnikateľ už za rok 2014 podal daňové priznanie, SVA zisťuje, či odvedené poistné do soc. poisťovne nie je nižšie ako malo byť, vzhľadom na skutočný príjem podnikateľa. V prípade, že definitívny vymeriavací základ podnikateľa je vyšší ako bol predbežný min. vymeriavací základ, musí podnikateľ doplatiť rozdiel v poistnom a to:

 • na penzijné poistenie už od 1. roku podnikania
 • na zdravotné poistenie od 3. roku podnikania

Výpočet definitívneho vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ tvorí súčet:

Čistého príjemu podnikateľa/základu dane + zaplateného poistenia za daný kalendárny rok


Príklad výpočtu nedoplatku podnikateľa na penzijnom a zdravotnom poistení

 

Podnikateľ dosiahol čistý zisk v roku 2014 vo výške 10 200,00€. Na poistnom zaplatil sumu 2 000,00eur.

Suma pre výpočet vymeriavacieho základu je: 10 200,00+2 000,00=12 200,00. Suma 12 200,00 sa vydelí počtom mesiacov aktívneho poistenia. 12 200,00:12=1 016,66eur. Táto suma predstavuje definitívny mesačný vymeriavací základ. Z tohto vymeriavacieho základu sa vypočíta výška odvodov pre rok 2017. Podľa tohto definitívneho vymeriavacieho základu sa vypočíta dlžná suma v penzijnom a zdravotnom  poistení za rok 2014.

Penzijné poistenie:

Vymeriavací základ z príjmu podnikateľa:  1 016,66 (predbežný bol 723,52)

Poistné podľa príjmu podnikateľa: 188,08eur (predbežne platil 133,85)

188,08 – 133,85 = 54,23eur – mesačný nedoplatok podnikateľa

Násobok počtu mesiacov aktívnej živnosti v danom kalendárnom roku udáva nedoplatok podnikateľa v penzijnom poistení za daný kalendárny rok t.z. ak mal podnikateľ 12 mesiacov aktívnej živnosti, ročný nedoplatok je 650,76eur (54,23 x 12).

Zdravotné poistenie:

Vymeriavací základ z príjmu podnikateľa:  1 016,66 (predbežný bol 425,70)

Poistné podľa príjmu podnikateľa: 77,77eur (predbežne platil 32,57).

77,77 – 32,57 = 45,20eur – mesačný nedoplatok podnikateľa

Násobok počtu mesiacov aktívnej živnosti v danom kalendárnom roku udáva nedoplatok podnikateľa v zdravotnom poistení za daný kalendárny rok t.z. ak mal podnikateľ 12 mesiacov aktívnej živnosti, ročný nedoplatok je 542,40eur (45,20 x 12).

 

V prípade, že podnikateľ nepodáva daňové priznania zo svojej podnikateľskej činnosti nedochádza ku žiadnemu doplateniu poistného. Ak podnikateľ dostane výzvu na podanie daňového priznania zo strany finančného úradu, musí rátať aj zo zučtovaním poistného, ale len za daný rok, za ktorý musel podať daňové priznanie. AK ale podniká ďalej, už musí podávať daňové priznanie za každý nasledujúci rok.

 

Príbuzné témy:

Penzijné poistenie - Pensionsversicherung

Dôchodkové zabezpečenie - Selbständigenvorsorge

Penzijné poistenie

Nemocenské Pripoistenie

Preplácanie zdr. nákladov

Pripoistenie rodinných príslušníkov


2017-01-08


Všeobecné informácie

Všetci opatrovatelia ako samostatne zárobkové osoby sú v Rakúsku zaradený do povinného sociálneho poistenia a sú povinný odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia. Správcom tohto poistenia je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft – SVA).

Čo všetko je zahrnuté v sociálnom poistení:

 • dôchodkové poistenie - Pensionsversicherung - PV (podľa rakúskeho zákona o živnostenskom sociálnom poistení (GSWG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz)
 • zdravotné poistenie - Krankenversicherung   - KV ( podľa GSWG)
 • úrazové poistenieUmfallversicherung - UF (podľa ASWG)
 • dôchodkové zabezpečenie SZČO -  Selbständigenvorsorge - SV (SZČO – Samostatne zárobkovo činné osoby)

Vznik poistenia

Poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Stačí jeden deň poistenia v mesiaci a odvody sa za uvedený mesiac platia v plnej výške. SVA je o vzniku poistenia nového poistenca upovedomená živnostenským úradom okamžite po otvorení živnosti. Nie je potrebné osobitné prihlásenie do SVA.

Výnimky z poistenia

Existujú dve výnimky:

 • Výnimka z poistenia pri pozastavení živnosti zahŕňa dôchodkové, zdravotné, úrazové poistenie a dôchodkové poistenie SZČO.V prípade pozastavenia živnosti sa poistné neodvádza. Pozastavenie živnosti sa oznamuje príslušnej hospodárskej komore. Tá automaticky oznamuje pozastavenie živnosti na SVA.
 • Výnimka z poistenia pri tzv. ,,nevýznamných príjmoch“ – zahŕňa dôchodkové, zdravotné, dôchodkové poistenie SZČO. Nezahŕňa úrazové poistenie. O výnimku je možné požiadať SVA pri príjmoch, ak za posledných 60 kalendárnych mesiacov existovalo povinné poistenie nie viac ako 12 mesiacov a a čisté príjmy v jednom roku nepresiahli výšku 4.292,88€.

POZOR!!! Pri platnosti alebo uplatnení si výnimiek z povinného poistenia, nemá poistenec nárok ani na dávky vyplievajúce z tohto poistenia t.j. všetky úkony spojené zo zdravotným ošetrením si poistenec hradí sám a nemôže uplatniť ani zápočet  rokov do dôchodku.

ZDg0YzBjNm