Spravovanie živnosti

Témy

 

  • Ohlásenie živnosti- Gewerbeanmeldung
  • Preloženie živnosti - Standortverlegung
  • Pozastavenie živnosti - Ruhendmeldung des Gewerbes
  • Obnovenie živnosti - Wiederbetriebsmeldung
  • Zrušenie živnosti - Zurücklegung des Gewerbes
  • Práca v dvoch rodinách súčasne - Eröffnung einer weiteren Betriebstätte

 

Ohlásenie živnosti - Gewerbeanmeldung

Keďže ohľadom tejto témy sa toho na internete popísalo dosť, nebudem prihlasovanie živnosti rozpisovať. Informácie ohľadom prihlasovania živnosti si môžete prečítať tu.

Stručný popis prihlasovania živnosti:

  • Prihlásenie k pobytu - Meldezettel (Magistrat, Gemeinde)
  • Potvrdenie z WKO-Neugründungsförderung - na základe ktorého je žiadateľ oslobodený od poplatku za otvorenie prvej živnosti
  • Prihlásenie živnosti na živnostenskom úrade (Magistrat, Bezirkhauptmanschaft)

Potrebné doklady na ohlásenie živnosti:

OP, alebo cestovný pas, výpis z registra trestov v nemčine-úradný preklad, nie straší ako 3 mesiace, Meldezettel, Neugründungsförderung.

Žiadosť na ohlásenie živnosti sa spravidla vyplňuje až na živnostenskom úrade. Otvorenie 6ivnosti vie sprostredkovať aj hospodárska komora-WKO

Preloženie živnosti - Standortverlegung

V prípade, že je živnosť prihlásená v rodine, v ktorej opatrovateľ vykonáva svoju činnosť, musí v prípade úmrtia pacienta, alebo ukončenia svojej činnosti preložiť aj svoju živnosť t.z. preložiť prevádzku. Novým miestom prevádzky je zvyčajne bydlisko nového pacienta. Horšie je to v prípade, ak trvá dlhší čas, kým si opatrovateľ zoženie nové miesto. Živnosť ostáva samozrejme prihlásená na mieste, kde už nevykonáva svoju činnosť. Kým opatrovateľ nemá nové pôsobisko, nemá kam svoju živnosť preložiť. To zo sebou prináša často komplikácie, ako je napríklad doručovanie pošty. Lepšie sú na tom opatrovatelia, ktorý majú živnosť prihlásenú na adrese sprostredkovateľskej agentúry v Rakúsku. Samozrejme za predpokladu, že im tá v čas preposiela ich poštu. Je možné ale požiadať príslušné rakúske úrady (SVS,Finanzamt,WKO) o zasielanie písomností na slovenskú adresu a to písomne (zriedka telefonicky).

Živnosť je nutné preložiť do 3 týždňov po zmene miesta vykonávania živnosti, inak môže byť uložená pokuta vo výške do 2 180,00€.

Preloženie živnosti sa vykonáva na živnostenskom úrade - v mestách na Magistráte, mimo miest na obvodných úradoch - Bezirkhauptmanschaft.

Preloženie živnosti je možné vykonať osobne, poštou, emailom,alebo elektronicky, ak je takýto internetový portál na príslušnom úrade k dispozícií ako napr. v meste Graz, Salzburg, Viedeň... Pre preloženie živnosti poštou si môžete stiahnuť formulár tu - FORMULÁR.

O preložení živnosti a zmene pôsobiska je automatický informovaná SVS a WKO. Nie je potrebné to osobitne oznamovať. Žiadateľ obdrží poštou novú živnosť s novým registračným číslom. Preloženie živnosti nie je spoplatnené.

Pozastavenie/Obnovenie živnosti - Ruhend/Wiederbetriebmeldung des Gewerbes

Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory-WKO. Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti. Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu. Pri spätnom pozastavení živnosti sa aj spätne zruší povinné sociálne poistenie v SVS. Spätne nie je možné zrušiť iba jednú časť z povinného poistenia a to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie SVS ukonči len ku koncu mesiaca, počas ktorého im bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.

Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú a táto doba nie je ničím obmedzená!!!

Po pozastavení živnosti dostane žiadateľ potvrdenie z WKO o tom, že bola živnosť pozastavená a neskoršie aj z SVS, že bolo ukončené aj povinné zdravotné a soc. poistenie. Toto potvrdenie je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.

Obnovenie živnosti prebieha samozrejme tiež na hospodárskej komore. Živnosť sa musí obnoviť ihneď po začatí podnikateľskej činnosti a to najneskôr do 3 týždňov.

Pozastavenie ako aj obnovenie živnosti nie je spoplatnené. O pozastavení a obnovení živnosti upovedomuje hospodárska komora-WKO automaticky SVA. Nie je potrebné to osobitne oznamovať. Žiadosť o pozastavenie je potrebné poslať poštou. Pri elektronickom zaslaní žiadosti, si spravidla WKO dodatočne písomne vyžiada originálny podpis žiadateľa.

Formulár na pozastavenie a obnovenie živnosti si môžete stiahnuť tu - FORMULÁR. Formulár je potrebné upraviť podľa potreby príp. ak sa pozastavuje živnosť spätne za dlhšie obdobie(dá sa pozastaviť spätne do 18 mesiacov) je potrebné doplniť odôvodnenie neskorého pozastavenia živnosti. Upravený formulár s možnosťou odôvodnenia spätného pozastavenia živnosti si môžete stiahnuť tu: FORMULÁR.

Po pozastavení živnosti nezaniká povinnosť platiť povinné členské príspevky. Ak je živnosť neaktívna minimálne 6 mesiacov počas kalendárneho roka, poplatok sa znižuje o 50%. Ďalej o platbách do WKO čítajte TU.

Zrušenie živnosti

Zrušenie živnosti sa vykonáva na príslušnom živnostenskom úrade - Gewerbeamt (Magistrat/Bezirkhauptmanschaft). Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné. Ukončením živnosti končí aj povinné zdr. a sociálne poistenie a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť napr. v závislom pomere). Potvrdenie o ukončení živnosti, zaslané z SVS, je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdr. poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.

Žiadosť - zrušenie živnosti

Ukončenie živnosti je potrebné oznámiť aj finančnému úradu. Najlepšie je to urobiť prostredníctvom formuláru Verf25.

Príbuzné články

Poplatky do WKO

01.01.2024

 

YmQzZGQ