Rodinné prídavky a iné dávky » Rodinné prídavky
Rodinné prídavky v Rakúsku - Familienbeihilfe

Podmienky na priznanie nároku na rodinné prídavky v Rakúsku upravuje zákon o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch – Familienlastenausgleichgesetz 1967.

Ak sa však jedná o detí, ktorých pobyt a stredisko životných záujmov je na Slovensku, ale ktorých rodičia sa zdržiavajú v Rakúsku za účelom zamestnania, alebo ktorý vykonávajú iný druh zárobkovej činnosti napr. na základe živnosti prihlásenej v Rakúsku , nárok na priznanie rodinných dávok  sa posudzuje podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (zmenené a doplnené o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004.

Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1.5.2010 a nahradilo staré Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 a jeho vykonávacie nariadenie 574/1972. Prípady posúdené ešte podľa starého nariadenia ostávajú v platnosti(max. však po dobu 10 rokov), pričom ak dôjde k prehodnocovaniu uplatnenia si nároku  poberania dávok v rámci týchto nariadení, bude sa brať do úvahy nové nariadenie. Platnosť starého nariadenia sa končí v roku 2020.

Keďže nárok na priznanie rodinných dávok sa spravidla prehodnocuje každý rok, všetky prípady sa už posudzujú podľa nového nariadenia.

Nárok na rodinné dávky

Osoba má nárok na rodinné dávky v príslušnom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi , vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte, ako keby mali bydliská v príslušnom členskom štáte. Výnimka: Dôchodca má nárok na rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi členského štátu príslušného pre jeho dôchodok.

Podľa nového NARIADENIA RADY (ES) č. 883/2004 sa určuje, právne predpisy  ktorého  štátu sa na osobu vzťahujú a na základe príslušnosti k právnym predpisom, ktorý štát prizná nárok na rodinné dávky.

Určenie prednosti

1. V prípade vzniku nároku na rodinné dávky v dvoch a viacerých členských štátoch sa určí poradie prednosti t.z. v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať.

Poradie prednosti sa určuje podľa:

 • nároku na základe buď živnostenskej, alebo závislej činnosti
 • nároku vznikajúcom na základe poberania dôchodku
 • nároku vznikajúcom na základe bydliska

a) v prípade vzniku nároku na rodinné dávky na základe buď živnostenskej, alebo závislej činnosti je smerodajné bydlisko dieťaťa a to za predpokladu, ak je niektorá z činnosti vykonávaná v štáte bydliska dieťaťa

V prípade, že sa nedá na základe bydliska dieťaťa určiť poradie prednosti(dieťa nemá bydlisko v ani jednom z príslušných štátov) , každý dotknutý členský štát vypočíta výšku dávok s prihliadnutím na deti, ktoré nemajú bydlisko na jeho území. V tomto prípade príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú najvyššie dávky,  vyplatí tieto dávky v ich plnej výške a príslušná inštitúcia druhého členského štátu jej nahradí polovicu tejto sumy, maximálne však do hornej hranice sumy stanovenej právnymi predpismi tohto druhého členského štátu.

b) v prípade vzniku nároku, ktorý existuje na základe poberania dôchodkov, je smerodajné miesto bydliska detí.

Ak nie je bydlisko dieťaťa v ani jednom z členských štátov, kde vznikol nárok na dôchodok, určuje sa poradie prednosti podľa dĺžky poistnej doby poberateľa dôchodku.

c) v prípade vzniku nároku na rodinné dávky  na základe bydliska, je smerodajné bydlisko dieťaťa.

 

 

Nárok na rodinné dávky v dvoch členských štátoch

2. V prípade súbehu nárokov na rodinné dávky v dvoch členských štátoch sa určí podľa odseku 1. prednostné právo štátu, ktorý bude rodinné dávky vyplácať a to až do výšky, podľa zákonov platných v danom členskom štáte. Druhý členský štát poskytne v prípade potreby rozdielový doplatok v sume, ktorá prevyšuje sumu vyplácanú v prvom členskom štáte.

Rozdielový doplatok sa nemusí poskytovať na deti s bydliskom v inom členskom štáte, ak nárok na rodinné dávky  je založený iba na bydlisku.

3. Ak sa žiadosť predloží členskému štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, ale nie na základe prednostného práva, táto inštitúcia podstúpi žiadosť inštitúcií v členskom štáte s prednostným právom a informuje osobu o tejto skutočnosti. Inštitúcia, ktorej sa uplatňujú právne predpisy, ale nie na základe prednosti, poskytne v prípade potreby rozdielový doplatok.

 

 • V prípade určenia predností poberania rodinných dávok podľa ods. 1 písm.  a. a b.,  pozastaví členský štát, v ktorom boli predtým poberané rodinné dávky, ich vyplácanie a to ku koncu mesiaca, počas ktorého vznikol nárok na dávky v inom členskom štáte. Druhý členský štát vypláca dávky v plnej výške podľa vnútroštátnych zákonov
 • Po priznaní nároku na rodinné dávky v niektorom z členských štátov, sa zohľadní situácia celej rodiny, ako keby sa na všetky zúčastnené osoby vzťahovali právne predpisy daného členského štátu a ako keby všetky mali bydlisko v tomto členskom štáte.

 

Rodinné prídavky v Rakúsku

Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu v rodinných prídavkoch (Ausgleichzahlung)

Osoba, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy štátu, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť, ale ktorého nie je štátnym príslušníkom, má tie isté povinnosti a poberá tie isté dávky ako štátni príslušníci tohto štátu.

Dôležité body zo zákona o rodinných  vyrovnávajúcich príspevkoch-Familienlastenausgleichgesetz 1967:

Nárok na rodinné prídavky majú osoby s bydliskom, alebo s zvyčajným pobytom v Rakúsku.

Nárok na rodinné prídavky je pre:

a) neplnoleté deti

b) plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 24 rok života a nachádzajú sa vo vzdelávacom procese na nejakej odbornej škole, pričom návšteva tejto školy im bráni vo výkone ich povolania.

U plnoletých detí, ktoré navštevujú niektorú z druhov škôl uvedených v §3 zákona na podporu vzdelania - Studienförderungsgesetz  305/1992, sa jedna o štúdium na prípravu povolania len v tom prípade, ak určená doba štúdia nebude  prekročená za  jeden rok štúdia o nie viac ako jeden semester a celková doba štúdia o nie viac ako jeden rok. Predlženie štúdia je možné v prípade choroby príp. za účelom štúdia v zahraničí. V čase materstva a výchovy dieťaťa sa štúdium predlžuje až o dva roky.

V prípade zmeny štúdia(školy) platia pravidlá uvedené v §17 StudFG ( vzťahujúc sa aj na schvaľovanie  nároku na rodinné prídavky) a to:

 • zmena štúdia je možná max. 2x.
 • zmena už nesmie nasledovať po 3 semestri

Pre niektoré zmeny platia výnimky, ktoré sú uvedené v § 17 StudFG.

V prvom roku štúdia je automatický splnená podmienka nároku na priznanie rodinných prídavkov. Pre schvaľovanie nároku na rod. prídavky v 2 roku štúdia  musia byť úspešné zložené skúšky za prvý rok štúdia a potvrdené pokračovanie štúdia v druhom ročníku v rozsahu 8 hodín za týždeň a to z  povinných a voliteľných študijných predmetov dohromady príp. musia byť splnené iné kritéria.

Plnoleté detí, ktoré študujú na Slovensku, a ktorých rodičia pracujú v Rakúsku, sú posudzované podľa rovnakých študijných kritérií ako deti občanov Rakúskej Rep. - §4 Studienförderungsgesetz  305/1992.

c) plnoleté deti do 25 roka života,  ktoré na nie sú základe telesného, alebo duševného postihnutia v stave, aby si sami zaobstarali živobytie (platí pri postihnutí vzniknutom pred 21. rokom života)

d) plnoleté deti do 24 roka života a to v období medzi  ukončením jedného štúdia na výkon povolania a začiatkom ďalšieho štúdia. Ďalšie štúdium musí začat v najskoršom možnom termíne

e) plnoleté deti do 24. roka života, na čas medzi ukončením vojenskej, alebo civilnej služby a začiatkom , alebo pokračovaním štúdia, alebo štúdia zameraným na výkon povolania. Štúdium musí  začať v naskoršom možnom termíne

f) (plnoleté deti do 21 roka života, evidované na úrade práce, ktoré nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti príp. Ak tieto neprevyšujú hranicu minimálnych príjmov v mesiaci vo výške 366,33eur. Potvrdenie úradu práce je potrebné pri žiadosti o rodinné prídavky) - zrušené od 1.3.2011

g) plnoleté deti do 25. roka života, ak vykonávali v čase  do 24. roka civilnú, alebo vojenskú službu po jej ukončení začnú, alebo pokračujú v štúdiu zameraným na neskorší výkon povolania a toto štúdium im neumožňuje výkon ich povolania.

h) plnoleté deti do 25. roka života so značným postihnutím, ktoré navštevujú školu zameranú na získanie odborného vzdelania a návšteva tejto školy im neumožňuje výkon povolania.

i) plnoleté detí do 25. roka života, ak sa v mesiaci, v ktorom dovŕšili 24. rok života, nachádzajú vo vzdelávacom procese zameranom na neskorší výkon povolania a v čase do 24 roka života porodili dieťa, alebo sú v čase dovŕšenia 24 roka života tehotné.

j) plnoleté deti, ktoré dovŕšili 25. roka života ak:

- štúdium začalo ešte v roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 19. rok života

- zákonná dľžka štúdia je min. 10. semestrov

- zákonná dĺžka štúdia nebola prekročená(napr.z dôvodu prerušenia štúdia)

k) plnoleté deti do 25. roka života, ktoré sa nachádzajú vo vzdelávacom procese a ešte pred dovŕšením 24.roka života vykonávali po dobu 8-12 mesiacov dobrovoľnú činnosť v nejakej organizácií zabezpečujúcej verejno-prospešné práce v rámci sociálnej starostlivosti

Niektoré podmienky pri priznaní nároku na rodinné prídavky u študujúcich detí upravuje zákon Studienförderungsgesetz  305/1992.

Kto môže poberať rodinné prídavky:

Nárok na rodinné prídavky má osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa žiada o rodinné prídavky.

Nárok na rodinné prídavky môže mať aj osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ktorá sa ale v prevažnej miere stará o  výživu dieťaťa, ak nie je na to oprávnená žiadná osoba podľa prvého odstavca.

Nárok na rodinné prídavky majú:

 • Rodičia dieťaťa
 • Adoptívny rodičia
 • Nevlastný rodičia
 • Osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené (podľa §186  a §186a všeobecného občianského zákonníka – (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB).

K domácnosti osoby patrí dieťa v tedy, ak s ňou sdieľa spoločný príbytok. Príslušnosť dieťaťa k spoločnej domácnosti nie je porušená v tedy ak:

 • ak sa ďieťa z držiava mimo spoločnej domácnosti len dočasne
 • ak sa dieťa z dôvodu štúdia zdržiava mimo spoločného príbytku a býva v mieste svojho štúdia
 • ak sa dieťa nachádza v stálej ústavnej starostlivosti a oprávnená osoba prispieva k výžive dieťaťa min. vo výške rodinných prídavkov. Ak ide o ťažko postihnuté dieťa, zvyšuje sa táto suma o sumu vo výške príspevku na postihnuté dieťa, ak bol tento príspevok na dieťa priznaný.

Ďalšie dôležité body

 • Osoby majú len vtedy nárok na rodinné prídavky, ak sa ich stredisko životných záujmov nachádza v Rakúsku. Stredisko životných záujmov je v štáte, ku ktorému má osoba bližšie osobné a hospodárske vzťahy ( ak je napr. jediným zdrojom príjmov príjem v Rakúsku, či už na základe vykonávanej živnostenskej činnosti, alebo práci v závislom pomere).
 • Osoby, ktoré nie sú občanmi Rakúska, majú nárok na rodinné prídavky, keď sa podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG) právoplatne zdržiavajú na územi Rakúska. (napr. oprávnenie na výkon živnostenskej činnosti)
 • Nárok na rodinné prídavky má osoba, ktorá v prevažnej miere vedie domácnosť. Ak nie je dokázané inak, tak sa vychádza z predpokladu, že tou osobou je matka dieťaťa. Osoba, ktorá v prevažnej miere vedie domácnosť, sa môže vzdať svojho prednostného práva na poberanie rodinných prídavkov v prospech druhého rodiča dieťaťa.
 • Osoby, ktoré majú nárok na podobné príspevky na dieťa v inej krajine, nemajú nárok na rodinné prídavky v Rakúsku (pokiaľ platné medzinárodné zmluvy neurčujú inak)
 • Rakúsky občania a osoby, so strediskom životných a hospodárskych záujmov v Rakúsku môžu požiadať o dorovnanie dávok, ak sú tieto v krajine, v ktorej majú nárok na podobné rodinné dávky, nižšie, ako  sú dávky, ktoré by im boli priznané podľa zákona a vyrovnávajúcich príspevkoch v Rakúsku - Familienlastenausgleichgesetz  376/1967.
 • Žiadosť o dorovnanie(Ausgleichzahlung) rodinných prídavkov sa podáva po uplinutí kalendárneho roka, za ktorý žiadateľ žiada o rod. prídavky,  príp. po skončení nároku na podobné rodinné dávky v inej krajine.
 • Nárok na rodinné prídavky nie je na dieťa za kalendárny rok, ak v kalendárnom roku predtým, dosiahlo 18. Rok života a ročný príjem dieťaťa presiahol 10.000€ .
 • Nárok na rodinné prídavky vznikne prvým dňom v  mesiaci, počas ktorého sú splnené podmienky na priznanie rodinných prídavkov a zanikne posledným dňom v mesiaci, počas ktorého zanikol nárok na rodinné prídavky.
 • Nárok na rodinné prídavky, ktoré sa uplatňuju na základe európskych nariadení vzniká až od prvého dňa mesiaca, ktorý následuje po mesiaci, v ktorom sa na žiadateľa začali vzťahovať právne predpisy danej krajiny.

 

Výška rodinných prídavkov

Výška rodinných prídavkov je odstupňovaná podľa veku dieťaťa. (platné od 01.01.2024)

Vek dieťaťa

Suma za mesiac

od narodenia

120,61 Eur

od 3 rokov

128,97 Eur

od 10 rokov

149,70 Eur

od 19 rokov

174,68 Eur

Príplatok pre značne postihnuté dieťa (stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby sámeho seba vedelo uživiť – potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407)

180,90eur

Od 1.1.2018 sa pri každom ďalšom dieťati stupňuje celková suma o súrodenecký príplatok.

 • pri 2 deťoch mesačne o 8,24 Eur
 • pri 3 deťoch mesačne o 20,20 Eur
 • pri 4 deťoch mesačne o 30,76 Eur
 • pri 5 deťoch mesačne o 37,14 Eur
 • pri 6 deťoch mesačne o 41,43 Eur
 • pri každom ďalšom dieťati o 60,36 Eur

Pre deti od 6. do 16 roka života sa zvyšuju rodinné prídavky v mesiaci september o sumu 100,00eur.

Rodinné prídavky sa vyplácajú každé dva mesiace, v priebehu prvého mesiaca a to buď na účet v Rakúsku, alebo na zahraničný účet. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti.

O rodinné prídavky je potrebné požiadať. O príplatok pre postihnuté dieťa je potrebné požiadať osobitne.

O rodinné prídavky a o príplatok na postihnuté dieťa je možné požiadať aj spätne a to až do piatich rokov od dátumu podania žiadosti.

Daňový bonus na dieťa - Kinderabsetzbetrag

Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný aj daňový bonus. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať. Vypláca sa ako negatívna daň automaticky každému poberateľovi rodinných prídavkov. Výška bonusu od roku 2009 je 67,78 eur mesačne na každé dieťa.

Príplatok pre viacdetné rodiny - Mehrkindzuschlag

Nárok na priznanie tohto príplatku závisí od nároku na rodinné prídavky a od výšky príjmu dosiahnutého v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok. Za rok 2024  je výška príplatku 23,30 eur mesačne (rok 2023 - 21,20) na tretie a každé ďalšie dieťa, na ktoré sú priznané rodinné prídavky.

Spoločný príjem rodičov, alebo partnerov nesmie presiahnuť sumu 55.000eur. Príjem manžela, alebo partnera sa berie do úvahy len v prípade, ak zdieľajú spoločnú domácnosť dlhšie ako 6 mesiacov v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok.

O príplatok je potrebné požiadať každý rok v rámci daňového priznania. V prípade, že žiadateľ nemá žiadne zdaniteľné príjmy, má možnosť podania daňového priznania aj za účelom uplatnenia si nároku na tento príspevok. Ak o tento príplatok daňovník nepožiadal pri podaní daňového priznania, má možnosť požiadať oň aj spätne príslušným formulárom a to až 5 rokov dozadu.

O príplatok sa musí požiadať každý rok. Nevypláca sa automaticky.

Podanie žiadosti o rodinné prídavky

Príslušným úradom na vyplácanie rodinných prídavkov v Rakúsku je Finančný úrad. Od 01.01.2019 sa všetky žiadosti podávajú resp. posielajú na adresu:

Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Wien, AT. 

`Žiadosť o pŕidavky je možné podať aj elektornicky cez FinanzOnline, ak má už žiadateľ pridelené pístupové kódy.

Finančný úrad má povinnosť upovedomiť žiadateľa, alebo poberateľa rodinných prídavkov o priznaní nároku, zamietnutí alebo pozastavení rodinných prídavkov.

Rodinné prídavky sa nepovažujú za príjem dieťaťa ani poberateľa prídavkov, nepodliehajú zdaneniu a nie sú súčasťou vymeriavacích základov pre žiadne verejno-právne poplatky, alebo poistenia.

Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov

Rozvedené matky z deťmi – samo živiteľky:

Po otvorení živnosti v Rakúsku im automaticky zaniká nárok na poberanie rodinných prídavkov na Slovensku  a o rodinné prídavky si musia požiadať v Rakúsku.  Na príslušnej pobočke Úradu práce,soc. vecí a rodiny v mieste bydliska je potrebné čo najskôr nahlásiť otvorenie živnosti v Rakúsku. Úrad práce,soc. vecí a rodiny pozastaví vyplácanie rodinných prídavkov na Slovensku a o rodinné prídavky musí žiadateľ požiadať v Rakúsku.

Podklady a formuláre potrebné pre podanie žiadosti o rodinné prídavky.

 • Žiadosť – Beih100 - Antrag aufFamilienbeihilfe-možné vyplniť v PC a vytlačiť 
 • Potvrdený formulár E411-SK príp.  E411-DE - na vytlačenie / E411 - na vyplnenie v PC - pozor zmena
 • Vyplnený formulár E401 - na vytlačenie / E401- na vyplnenie v PC / 401 - v slovenčine
 • Rodné listy detí – v nemčine
 • Kópia živnostenského listu
 • Kópia OP
 • Rozvodový list (právoplatné rozhodnutie súdu)  - v nemčine
 • U školopovinných detí potvrdenie o návšteve školy
 • U študujúcich detí potvrdenie o štúdiu na formulári E402 v NJ. Škola potvrdí časť B na tomto formulári. Formulár v SJ nájdete tu-E402 v SJ

Zmena ohľadom Formulárov E411 a E401 - Čitajte tu:  Ako postupovať s formulármi E401 a E411

Vydaté matky s deťmi

Vydatým matkám, alebo matkám žijúcim v spoločnej domácnosti s partnerom sú vyplácané rodinné dávky 1 x ročne, so spätnosťou 1 rok dozadu. Do úvahy sa berie kalendárny rok. O vyplatenie rodinných prídavkov je potrebné každý rok požiadať.

V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach-Differenzzahlung. Použije sa formulár Beih38 - PC Formulár, Beih38 - na vytlačenie. Návod na vyplnenie tohto formuláru nájdete TU. V tomto prípade je potrebné k žiadosti o rodinné prídavky predložiť aj potvrdenie o poberání, či nepoberaní prídavkov na Slovensku

 • Vydaté matky z deťmi musia predložiť aj sobášny list preložený v nemčine
 • vdovy úmrtný list manžela/manželky v nemčine

K žiadosti o rodinné prídavky si treba pripraviť aj:

 • zmluvu-Werkvertrag uzatvorenú s rodinou(pacientom príp. zákonnym zástupcom) príp. to môže byť aj písomné prehlásenie pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu o výkone opatrovateľskej činnosti za dané obdobie.
 • faktúry príp. iné príjmové doklady ako dôkaz o skutočnom vykonávaní živnosti
 • potvrdenie o existujúcom povinnom sociálnom poistení  – potvrdenia o zaplatení poistného(vyplatené šeky od SVA príp. potvrdenie z SVA o vzniku poistenia, alebo potvrdenie o tom, že na poistnom nie je žiadny dlh)

Nárok na rodinné prídavky nemajú osoby, ktoré nepodliehajú rakúskym právnym predpisom t.z. ak  pracujú v Rakúsku, ale súbežne aj na Slovensku a na základe vystaveného formuláru E101 Slovenskou soc. poisťovňou neplatia odvody v Rakúsku, ale na Slovensku.

Príbuzné články:

Wochengeld

Kinderbetreuungsgeld

01.01.2024

ZDRmN