Riešenie problémov
Najčastejšie prekážky a problémy v Rakúsku

Problémy  spojené s prevádzkovaním živnosti, uplatňovaním právnych predpisov, daňových bonusov a poberaním rodinných dávok v Rakúsku.

Riešenie týchto problémov poskytnem iba telefonicky, keďže ako som v poslednom období zistil, je veľa podnikavých ľudí, ktorý zneužívajú moje informácie  na vlastné obohacovanie sa. Preto budem v budúcnosti pri poskytovaní poradenstva postupovať opatrnejšie a bude určené hlavne pre klientov u mňa registrovaných.

1. Uplatnenie si rôznych bonusov v Rakúsku

a.

ak nebolo podané daňové priznanie

Aby si živnostník (ale aj zamestnanec) mohol dodatočne uplatniť nejaké daňové bonusy v Rakúsku, musí byť najskôr podané daňové priznanie a daňovník musí požiadať o tieto bonusy, podľa nároku daňovníka na dané bonusy.

b.

ak bolo podané daňové priznanie a daňovník nedostal rozhodnutie - Einkommensteuerbescheid

Daňové priznanie mohlo žiaľ skončiť doslova v koši (nie je zaregistrované), alebo bolo založené bez spracovania, keďže daný pracovník finančného úradu usúdil, že sa jedná o nízke príjmy, pričom nebral do úvahy uplatnenie  bonusov, ktoré sa pri príjme pod určitou hranicou príjmu, vyplácajú ako negatívna daň.

Riešenie: kontakt

c.

ak bolo podané daňové priznanie a bolo vydané rozhodnutie – Einkommenssteuerbescheid, z ktorého je ale zjavné, že žiadne bonusy neboli daňovníkovi priznané

Riešenie: v tomto prípade je potrebné postupovať podľa odvolávacieho poriadku – BAO.  Kontakt


2. Rodinné dávky

a.

Prieťahy pri vybavovaní  rod. prídavkov

Častou chybou žiadateľa o rodinné prídavky je nesprávna komunikácia s finančným úradom. Na každú  písomnosť  z finančného úradu je potrebné reagovať písomne aj doložením  požadovaných podkladov  a v sprievodnom liste je potrebné definovať svoje nároky podľa daného nariadenia príp. zákona atď. Je samozrejmé, že ak žiadateľ zašle nejaké podklady  finančného úradu bez sprievodného listu a na podkladoch nie je uvedené  číslo soc. poistenia  a uvedený dôvod, prečo boli tieto podklady zaslané, je ťažké prijímateľovi pošty správne zaradiť podklady. Takisto telefonické riešenie nezrovnalostí málokedy prinesie urýchlenie vybavovania prídavkov. Existujú samozrejme aj úradníci, ktorý sú výnimkou a nerobia pri schvaľovaní nárokov na rodinné dávky žiadne prieťahy a je možné s nimi jednať aj telefonicky, je to ale veľmi zriedkavé. V každom prípade odporúčam, žiadať písomné vyrozumenie ohľadom priznania, zamietnutia, alebo doloženia dodatočných podkladov. Finančný úrad má povinnosť vyrozumieť žiadateľa písomnou formou.

Ak finančný úrad zamietne vyplatenie rodinných prídavkov, či už celých, alebo len za niektoré obdobie, je potrebné sa odvolať a definovať svoje zákonné nároky.

Riešenie: Kontakt

b.

Krátenie prídavkov v príslušnom štáte z dôvodu poberania výživného štáte bydliska

Od 1.5.2010 je v platnosti nove nariadenie č.  883/2004 o uplatňovaní sociálnych systémov v rámci ES. Toto nariadenie umožňuje príslušným  štátom pri priznávaní nároku na rodinné dávky, zohľadniť situáciu všetkých členov rodiny.  Ak si žiadateľ uplatňuje nárok na rodinné dávky v príslušnom štáte, príslušný štát posúdi  situáciu všetkých členov rodiny a zisťuje či v členskom štáte bydliska nie je nárok na rodinné dávky. Ak  žiadateľ o rodinné dávky poberá nejaké aj v štáte bydliska, môže príslušný štát krátiť dávky a to až do výšky poberania dávok v štáte bydliska. Rodinné dávky sú definované ako  všetky vecné alebo peňažné dávky, ktorú sú určené na pokrytie rodinných výdajov, okrem preddavkov na výživné a osobitné prídavky pri narodení dieťaťa a osvojení dieťaťa. Do týchto dávok patrí aj výživné na dieťa. O toto výživné, ktoré platí bývalí manžel/ka na dieťa, môže príslušný štát krátiť ním vyplácané rodinné dávky.

Vyplácanie rodinných prídavkov, ktoré bolo schválené ešte pred  1.5.2010 ostáva v platnosti podľa starého nariadenia č. 1408/71. Príslušný úrad môže ale kedykoľvek prehodnotiť  situáciu podľa nového nariadenia a prispôsobiť vyplácanie rodinných dávok tomuto nariadeniu.

Ďalšie informácie a riešenie: Kontakt

c .

Nepriznanie rodinných prídavkov z dôvodu dočasného nevykonávania živnostenskej činnosti pričom bola aktívna živnosť

Riešenie: Kontakt

d.

Nepriznanie nároku na rodinné prídavky z iných dôvodov, ako je vyššie uvedené príp. nepriznanie nároku na rodičovský príspevok

Riešenie: Kontakt

3. Uplatňovanie právnych predpisov

Je veľa prevádzkovateľov živnosti v Rakúsku, ktorý  majú aj na Slovensku aktívnu živnosť, alebo pracujú v závislom pomere, pričom si platia sociálne poistenie v oboch štátoch. Táto situácia trvá často aj niekoľko mesiacov príp. rokov. Keďže je platenie sociálneho poistenia v dvoch štátoch  protizákonné, je potrebné tento stav dať do poriadku. Niekedy si stým žiaľ nevedia poradiť ani úradníci na soc. úradoch a sprostredkúvajú chybné informácie.  V prípade, že neviete, ako riešiť danú situáciu a neviete ako postupovať, kontaktujte ma.

2010-10-17

YmEwMzc0Z