Odvody do soc.poisťovne-SVS » Podpora pri chorobe
Podpora pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe

Od. 1.1.2013  pre samostatne zárobkovo činné osoby (ako aj pre podnikateľov s max. 25 zamestnancami) vzniká pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe nárok na podporu, ak pracovná neschopnosť pretrváva dlhšie ako 42 dní. Podpora sa vzťahuje iba na pracovnú neschopnosť zapríčinenú jednou a tou istou chorobou počas celej doby prac. neschopnosti.  Podpora nemá vplyv na riadne nemocenské dávky vyplývajúce z nemocenského pripoistenia.  Na vznik nároku na podporu nie je potrebné nemocenské pripoistenie.

Kto má nárok na podporu:

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré:

  • sú poistené v rámci zdravotného poistenia
  • nemajú žiadneho príp. menej ako 25 zamestnancov
  • udržanie prevádzky príp. príjmu závisí od osobného nasadenia

Dĺžka poberania podpory:

podpora sa vypláva spätne od 4. dňa pracovnej neschopnosti až do 20. týždňa trvania pracovnej neschopnosti.

Výška dávky:

33,98eur denne – nezávisí od výšky príjmu/stav 2023

Žiadosť:

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 4 týždňov od vzniku prac. neschopnosti. Podáva na tlačive KRANKENMELDUNG, ktorý potvrdí ošetrujúci lekár.  Musí sa doručiť do SVA najneskôr do 2 týždňov od jeho vystavenia lekárom.  Pokračovanie choroby sa musí oznámiť  poisťovni každých 14 dní na tlačive Krankenmeldung.

Ak poistenec už poberá nemocenské dávky, je mu podpora automaticky vyplácaná k nemocenským dávkam. Nie je potrebné o ňu žiadať osobitne.

V prípade neskorého ohlásenia pracovnej neschopnosti, vzniká nárok na podporu až odo dňa doručenia oznámenia poisťovni.

Zdanenie

Podpora pri dlhodobej chorobe podlieha zdaneniu a musí sa zahrnúť do príjmu podnikateľa ako zdaniteľný príjem.

Žiadosť: Krankenmeldung

01-01-2024

NGRhOD