Rodinné prídavky a iné dávky » Dávka v materstve-Wochengeld
Dávky v materstve - Wochengeld

Wochengeld

 

Nárok na dávky v materstve-Wochengeld  upravuje všeobecný zákon o sociálnom poistení – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz.

Dôležité body zo zákona:

Doba poberania dávky v materstve

Nárok na dávky v materstve je pre budúce matky, zamestnané v závislom pomere (ako zamestnankyne, nie ako živnostníčky) a to 8 týždňov pred plánovaným pôrodom a 8 týždňov po pôrode.

Pri predčasnom pôrode, viacdetnom pôrode, alebo pôrode cisárskym rezom sa obdobie poberania dávky predlžuje na 12 týždňov.

V prípade rizikového tehotenstva sa dávka v materstve priznáva od času, kedy je lekárom vydaná správa, že pri ďalšom vykonávaní  pracovnej činnosti, by mohlo dôjsť k  ohrozeniu  zdravia a života matky a dieťaťa. Lekár vystaví potvrdenie o zákaze akejkoľvek pracovnej činnosti.

Dávka v materstve sa vypočítava podľa predpokladaného dátumu pôrodu, ktorý stanový ošetrujúci lekár. V prípade skoršieho príp. neskoršieho pôrodu sa 8 týždňová lehota pred pôrodom skracuje príp. predlžuje a podľa toho sa upravuje doba poberania dávky po pôrode.

Dávky v materstve pre osoby, ktoré vykonávajú živnostenskú činnosť

V prípade prevádzkovania živnosti má živnostník nárok na tieto dávky v materstve:

Betriebshilfe

Ženy vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť(živnostníčky) majú nárok na výpomoc pri podnikaní  vo forme výpomocnej sily v rámci podnikania - Betriebshilfe a túto výpomoc zabezpečuje zmluvný partner sociálnej poisťovne(SVA). SVA má uzatvorenú zmluvu z rôznymi združeniami v každej spolkovej krajine. Ak má živnostníčka záujem o túto výpomoc, musí sa obrátiť zo žiadosťou priamo na zmluvného partnera sociálnej poisťovne . Zvyčajne je to príslušná pobočka WKO. Jedná sa buď o finančnú alebo vecnú výpomoc. Výška finančnej dávky závisí od mnohých faktorov. Max. dávka môže byť však vo výške 80,00 Eur denne (na hodinu max. 10,00eur) a poskytuje sa po dobu max. 70 dní.

Vzhľadom na celý proces vybavovania tejto dávky a podmienok, za ktorých sa dávka priznáva,  pre opatrovateľky neprichádza do úvahy.

Wochendgeld

V prípade, že živnostníčka nevyužila možnosť výpomocnej sily - Betriebshilfe, ma nárok na dávky v materstve - Wochengeld a to vo výške 67,19(platí pre rok 2024) denne za predpokladu, že si zadovážila počas celej doby nároku na túto dávku  pomocnú silu, ktorá jej pomáha pri vykonávaní  jej podnikateľskej činnosti. Môže to byť aj rodinný príslušník, známy, alebo iná osoba a musí byť k dispozícií  minimálne 20 hodín počas 4 dní v jednom týždni. Odbremenenie poberateľky tejto dávky sa vzťahuje len na úkony spojenej s vedením prevádzky, alebo živnosti a nie na práce v domácnosti.

V prípade niektorých  povolaní, pri ktorých nie je možnosť nasadenia výpomocnej sily vzhľadom na potrebnú odbornosť  v danej činnosti, alebo kvôli vzdialenosti prevádzky(kam možno zaradiť aj opatrovateľskú činnosť), odpadá táto podmienka. To znamená, že na  túto dávku v materstve má nárok každá opatrovateľka.

Doba poberania dávky v materstve

Doba poberania dávky v materstve - Wochengeld je u živnostníčok tá istá ako u žien, ktoré boli zamestnané.

Dodatočné ustanovenia

- v prípade, že počas poberania dávky v materstve vznikne nárok aj na nemocenské dávky kvôli vzniku nejakej choroby, vypláca sa len dávka v materstve.

- v prípade smrti poberateľky dávky v materstve, dávka prechádza na osobu , do starostlivosti ktorej je dieťa zverené.

Formuláre:

Žiadosť o dávky v materstve - Antrag auf  Wochengeld

Doplňujúce poznámky:

V prvom rade si treba uvedomiť, že je veľký rozdiel medzi ženou pracujúcou v závislom pomere ako zamestnankyňa a ženou, ktorá vykonáva živnostenskú činnosť.  Žena pracujúca v závislom pomere a bývajúca v Rakúsku ma zvyčajne nárok na všetky dávky, vyplývajúce z jej tehotenstva a rodičovstva a vzťahuje sa na ňu zákon na ochranu matky a dieťaťa t.z. odo dňa zistenia, že je tehotná, nemôže byť prepustená, zamestnávateľ musí brať do úvahy jej stav a podľa toho ju zaťažovať pracovnou činnosťou, aby nedošlo k poškodeniu zdravia budúcej matky a jej dieťaťa. Počas poberania dávky v materstve(Wochengeld) nesmie vykonávať žiadnu pracovnú činnosť. Poistenie jej naďalej platí zamestnávateľ.

Opatrovateľka pracujúca na živnosť v Rakúsku po zistení, že je tehotná, musí aj naďalej vykonávať tú istú opatrovateľskú činnosť  aj napriek jej stavu. Môže samozrejme svoju prácu opatrovateľky ukončiť, ale pokiaľ  si chce zachovať nárok na priznanie dávky v materstve a potom aj nárok na priznanie rodičovského príspevku, musí si po celú dobu nechať aktívnu živnosť a platiť odvody do soc. poisťovne. V prípade,  že zruší, alebo pozastaví živnosť v Rakúsku, stráca nárok na akékoľvek dávky. 

01.01.2024

Y2UxYTIxZ