Odvody do soc.poisťovne-SVS » Pripoistenie v nezamestnanosti
Doplnkové poistenie v nezamestnanosti

Arbeitslosenversicherung für Selbständige

  • Vznik poistenia

  • Poistné

  • Výška dávok

  • Vznik nároku na dávky v nezamestnanosti

  • Ukončenie poistenia

Tento model bol zavedený ešte len 1.1.2009. Poistiť sa môžu všetky samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú zahrnuté do  povinného penzijného poistenia podľa GSVG a tým zlepšiť svoju sociálnu ochranu. Ide o pravé poistenie v nezamestnanosti, ktorým sa môže získať nárok na všetky plnenia z poistenia v nezamestnanosti  (dávka  v  nezamestnanosti,  pomoc  v  hmotnej  núdzi a pod.). Poistné na poistenie v nezamestnanosti vyberá SVS. Dávky sú vyplácané príslušnym rakúskym úradom práce (AMS) [Arbeitsmarktservice].

Vznik poistenia

Samostatne zárobkové osoby, ktoré mali otvorenú živnosť už pred 1.1.2009  a mali záujem o toto poistenie, sa museli poistiť do 31.12.2009. V prípade otvorenia živnosti po 1.1.2009 sa musí záujemca o toto poistenie poistiť do 6 mesiacov od prihlásenia živnosti. Podľa času prihlásenia začína poistenie buď od začiatku povinného penzijného poistenia( v prípade prihlásenia v priebehu prvých 3 mesiacov po ohlásení živnosti), alebo od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po prihlásení.

V prípade, že sa SZČO osoba neprihlási k uvedenému poisteniu v stanovených lehotách, má ďalšiu možnosť poistiť sa v prípade nezamestnanosti až po 8,16,24..... rokoch a to v priebehu 6 mesiacov po uplynutí týchto lehôt.

Poistné

Výška poistného sa vypočítava z maximálneho vymeriavacieho základu pre penzijné poistenie čo je pre rok 2024 suma 7 070,00€. Sú určené 3 stupne vymeriavacieho základu. Sú to 3% pri 1/4, alebo 6% pri 1/2 a 3/4 z vymeriavacieho základu:

  • 1. Stupeň -  z  1/4 vymeriavacieho základu =    53,02€ (mesačné poistné)
  • 2. Stupeň -  z  1/2 vymeriavacieho základu =  212,10€ (mesačné poistné)
  • 3. Stupeň -  z  3/4 vymeriavacieho základu =  318,15€ (mesačné poistné)

Výška dávok

Výška dávok v nezamestnanosti v rámci dobrovoľného poistenia sa odvíja od výšky poistného t.j. výšky vymeriavacieho základu, ktorý si vyberie poistenec.

                                   mesačné poistné                                      denné dávky(platné pre rok 2024)

1. Stupeň                                53,02€                                                              27,28€ 

2. Stupeň                              212,10€                                                              44,34€ 

3. Stupeň                              318,15€                                                              61,12€

!!!  Tie to sumy slúžia výlučne pre dávky v nezamestnanosti, ktorej predchádzalo dobrovoľné poistenie v rámci samostatnej zárobkovej činnosti, ak tejto činnosti nepredchádzalo žiadne povinné poistenie v rámci závislej zárobkovej činnosti.

V prípade, že bol poistenec zaradený v minulosti do povinného poistenia v nezamestnanosti v rámci závislej zárobkovej činnosti(ako zamestnanec), toto poistné obdobie sa zohľadňuje pri výpočte výšky dávok v nezamestnanosti.

Vznik nároku na dávky v nezamestnanosti

Aby vznikol nárok na poberanie dávok, musí byť splnená podmienka a to:

  • prvej žiadosti o dávky v nezamestnanosti musí predchádzať  56 týždňov poistenia za posledných 24 mesiacov pred uplatnením si nároku na dávky
  • pri opätovnej žiadosti o dávky stačí 28 týždňov  poistenia za posledných 12 mesiacov

Dávky v nezamestnanosti sa poberajú zasadne po dobu 20 týždňov. Pri splnení určitých podmienok je možné túto dobu predlžiť.

Ukončenie poistenia

Ukončenie poistenia je možné až po 8 rokoch. Poistenie sa končí aj s ukončením povinného penzijného poistenia t.j ukončením samostatnej zárobkovej činnosti – zrušením živnosti.

Príbuzné články:

Odvody - poistné

Penzijné poistenie

Dôchodkové zabezpečenie (Selbständigenvorsorge)

Nemocenské pripoistenie

01.01.2024

ODE5Z