Formuláre E106 a E101
Príslušnosť k právnym predpisom členských štátov ES

1.5.2010 vstúpilo do platnosti nové NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (zmenené a doplnené o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004.

Tieto nové nariadenia nahradili staré Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 a jeho vykonávacie nariadenie 574/1972. Prípady posúdené ešte podľa starého nariadenia ostávajú v platnosti(max. však po dobu 10 rokov), pričom ak dôjde k prehodnocovaniu uplatnenia si nároku  poberania dávok v rámci týchto nariadení, bude sa brať do úvahy nové nariadenie. Platnosť starého nariadenia sa končí v roku 2020.

V novom nariadení došlo k podstatným zmenám, ktoré tu nebudem podrobne objasňovať, ale jednotlivé príklady popísané dole, budú prispôsobené tomuto novému nariadeniu.


 

Každý zamestnanec ako aj samostatne zárobková osoba podlieha v rámci ES právnym  predpisom len jedného štátu. To znamená, že každý môže byť sociálne poistený len v jednom členskom štáte,  aj keď pracuje súčasne v dvoch alebo aj vo viacerých členských štátoch. Nové nariadenie č. 883/2004 špecifikuje podmienky, pod  právne predpisy ktorého štátu patrí osoba, vykonávajúca zárobkovú činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch.

Každá osoba, ktorá má bydlisko v jednom členskom štáte, musí byť v ňom minimálne zdravotne poistená. Ak, ale dosahuje príjmy v inom členskom štáte, automaticky podlieha právnym predpisom štátu, v ktorom tieto príjmy dosahuje. Keďže každá osoba môže podliehať právnym predpisom len jedného členského štátu, musí túto skutočnosť ohlásiť v druhom členskom štáte. Na komunikáciu medzi jednotlivými štátmi spoločenstva sa používajú formuláre tipu E.

Výnimky pri uplatňovaní základného nariadenia

Výnimky, kedy mohla byť osoba za určitých podmienok poistená v dvoch členských štátoch, sú zrušené. Príslušné úrady dvoch členských štátov však môžu v osobitných prípadoch a na žiadosť poistenca vytvoriť výnimky pri uplatňovaní právnych predpisov.

Výnimky sa vzťahujú už len na prípady, ktoré boli posúdené podľa starého nariadenia č. 1408/71 a ktoré ešte ostávajú v platnosti. Takou výnimkou je napr. práca na živnosť na Slovensku a súčasne vykonávaná činnosť v závislom pomere v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

Formuláre E101/nahradené formulárom PD A1E106

V tomto článku uvediem najbežnejšie príklady uplatňovania právnych predpisov v rámci ES, ktoré sa týkajú nielen  opatrovateliek v Rakúsku, ale aj iných pracovníkov, ktorý dosahujú svoje príjmy v inom štáte ako je štát, v ktorom majú bydlisko príp. dosahujú svoje príjmy vo viacerých štátoch ES súčasne.

Formuláre PD A1 a E106 riešia vzťahy v rámci uplatnenia právny predpisov  pri zdravotnom poistení a dávkach v materstve.

Najčastejšie využívaným formulárom u osôb pracujúcich v Rakúsku, či už pracujú na živnosť, alebo ako zamestnanci, je formulár E106. Formulár vystavuje príslušná inštitúcia zdravotného a sociálneho poistenia v štáte, v ktorom osoba pracuje, takže sa na ňu vzťahujú právne predpisy tohto štátu. Aby osoba mohla byť zdravotne ošetrená aj v štáte, v ktorom ma svoje bydlisko, musí oznámiť zdravotnej poisťovni v mieste svojho bydliska, že je zdravotne poistená v inom štáte. Táto poisťovňa je povinná sama vyžiadať zaslanie formuláru E106 z poisťovňe štátu, kde poistenec pracuje a kde je povinne poistený.

Príklad  1

Bez zmeny oproti starému nariadeniu

Bydlisko v jednom členskom štáte – práca v inom členskom štáte ES/E106

Osoba s bydliskom na Slovensku a vykonávajúca závislú príp. samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku, kde je aj prihlásená k pobytu, podlieha automaticky právnym predpisom Rakúska. U správcu svojho poistenia, v našom prípade SVS, musí ihneď po otvorení živnosti požiadať o vystavenie formuláru E106. Tento formulár je potvrdením, že osoba podlieha právnym predpisom Rakúska, kde je aj sociálne a zdravotne poistená. Tento formulár je potrebné odniesť do pobočky zdravotnej poisťovne v mieste bydliska na Slovensku, v ktorej je osoba poistená. Spolu s formulárom je potrebné predložiť aj originál rakúskeho živnostenského listu. Poistencovi bude vydaná európska kartička zdravotného poistenia, s ktorou má poistenec nárok na každé zdravotné a zubárske ošetrenie na Slovensku, aj keď už nie je zdravotne poistená na Slovensku. Lekárovi prepláca všetky úkony príslušná poisťovňa v Rakúsku, v ktorej je opatrovateľka poistená.

Príklad 2

V Príkladoch 2-6  došlo k podstatným zmenám oproti starému nariadeniu!

Práca na živnosť v dvoch, alebo viacerých členských štátoch ES súčasne

Opatrovateľka vykonáva živnostenskú činnosť na Slovensku aj v Rakúsku. Podľa starého nariadenia podliehala opatrovateľka automaticky právnym predpisom štátu, v ktorom mala aj svoje bydlisko. Podľa nového nariadenia musí posúdiť príslušná inštitúcia v mieste bydliska, pod právne predpisy ktorého štátu bude osoba podliehať.

Na posúdenie príslušnosti k právnym predpisom sa uplatňujú tieto kritéria:

1. Na osobu sa vzťahujú právne predpisy krajiny, v ktorej vykonáva podstatnú časť svojej činnosti. Orientačnými kritériami pre určenie, v ktorej krajine je vykonávaná prevažná časť pracovnej činnosti, sú:

  • u zamestnancov – počet odpracovaných hodín príp. odmena za vykonávanú prácu
  • u živnostníkov – ročný obrat, pracovný čas príp. počet poskytovaných služieb

V rámci celkového posúdenia znamená podiel nižší ako 25% vykonávanej činnosti, že podstatná časť vykonávanej činnosti nie je na území daného členského štátu.

Na určenie uplatniteľných právnych predpisov sa zohľadňuje predpokladaná situácia v nasledujúcich 12 mesiacoch

2.  Ďalším rozlišovacím kritériom je, v ktorom štáte sa nachádza centrum jej životných záujmov, ak nemá bydlisko v jednom z členských štátov, v ktorých vykonáva podstatnú časť svojej činnosti

3. Tretím kritériom je, či sa jedná o stálu činnosť, alebo len dočasnú.

Postup vybavovania formulárov:

Žiadateľ požiada o posúdenie uplatniteľných právnych predpisov na pobočke sociálnej poisťovne v mieste bydliska. Vypíše žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom, pričom si musí zvážiť, v ktorej krajine dosahuje podstatnú časť svojich príjmov a túto skutočnosť uvedie v žiadosti. V prípade neuvedenia tejto skutočnosti, sociálna poisťovňa automaticky vydá potvrdenie, že sa na žiadateľa vzťahujú právne predpisy štátu, v ktorom má žiadateľ bydlisko. Keďže si väčšina opatrovateliek želá, aby mohla platiť odvody v Rakúsku, musí uviesť, kde dosahuje podstatnú časť svojich príjmov. Zvrátenie už raz posúdeného a potvrdeného uplatnenia právnych predpisov je veľmi zdĺhavé a komplikované. Pobočka sociálnej poisťovne v mieste bydliska posiela žiadosť na posúdenie na Ústredie soc. poisťovne v Bratislave. Tá rozhodne o uplatnení právnych predpisov a v prípade, že sa uplatnia právne predpisy Slovenskej Republiky, vystaví formulár PD A1. Jednu kópiu dostane žiadateľ a jednu kópiu posiela Sociálna poisťovňa automaticky do Sociálnej poisťovne v Rakúsku. Na základe tohto formuláru sa stáva žiadateľ platcom sociálneho a zdravotného poistenia na Slovensku a v Rakúsku mu bude poistenie pozastavené. O posúdenie uplatnenia právnych predpisov je potrebné požiadať ihneď po otvorení živnosti v Rakúsku, pretože vydanie formuláru PD A1, prípadne rozhodnutia o uplatniteľných právnych predpisov trvá Soc. poisťovni niekedy dosť dlho.

Žiadosť o posúdenie k právnym predpisom je možné podať aj v Rakúsku. SVA je potrebné zaslať vyplnený dotazník -EWR-Fragebogen pre posúdenie príslušnosti k právnym predpisom. Ak na zaklade skotočností uvedených v dotazníku SVA prizná príslušnosť k rakúskym právnym predpisom, vystaví formulár E106 a zašle ho žiadateľovi a zdr. poisťovni na Slovensku.

Príklad 3

Práca v závislom pomere(zamestnanec) v jednom členskom štáte a súčasne na živnosť v inom členskom štáte ES

V tomto prípade podlieha osoba automaticky právnym predpisom krajiny, v ktorej vykonáva prácu v závislom pomere, teda ako zamestnanec.

Ak osoba pracuje na živnosť v Rakúsku a na Slovensku pracuje ako zamestnanec, podlieha právnym predpisom Slovenskej Republiky – vybavuje formulár  E101. Je to žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná v odlišných členských štátoch EÚ

Ak osoba vykonáva živnostenskú činnosť v mieste bydliska (na Slovensku) a popri tom pracuje v závislom pomere napr. v Rakúsku, podlieha právnym predpisom Rakúska, kde si u svojho správcu soc. poistenia vybaví formulár PD A1 – ako v príklade 1.

Príklad 4

Práca v závislom pomere(zamestnanec) v dvoch a viacerých členských štátoch

Pri určovaní právnych predpisov sa postupuje podľa kritérií uvedených v príklade 2 ods. 1-3.

Príklad 5

Práca na slovenskú živnosť v niektorom z členských štátov ES/Nemecko

Práca na slovenskú živnosť v niektorej z členských krajín ES sa môže vykonávať za predpokladu, že živnosť bola určitý čas ( min. doba 2 mesiace) vykonávaná už pred odchodom do iného členského štátu. Trvanie nesmie presiahnuť dobu 24 mesiacov a na Slovensku musí byť živnosť vykonávaná v takom rozsahu, aby spĺňala podmienky  živnostenskej činnosti a aby v nej bolo možné pokračovať po návrate na územie Slovenska. Za takéto podmienky možno považovať napr. existenciu priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, registráciu v živnostenskom registri, alebo plnenie odvodových povinností.  Vykonávaná činnosť na území iného členského štátu musí mať podobnú povahu, ako je činnosť na Slovensku.

Žiadateľ (SZČO) musí v dostatočnom predstihu požiadať o vystavenie formuláru PD A1,určeného pre vyslané samostatne zárobkovo činné osoby na územie iného členského štátu EÚ. Sociálna poisťovňa má 45 dní na posúdenie žiadosti a vystavenie formuláru. Bližšie informácie nájdete na samotnej žiadosti.

Momentálne pracuje veľa opatrovateliek v Nemecku na slovenské živnosti a to v mesačných turnusoch. Tie, ktoré si nevybavili v Soc. Poisťovni formulár PD A1, podliehajú automaticky právnym predpisom štátu, v ktorom vykonávajú živnostenskú činnosť. To znamená, že by si mali platiť v Nemecku sociálne a zdravotné poistenie. To je však možné len za predpokladu, že spĺňajú zákonné podmienky pre uzatvorenie povinného poistenia v Nemecku a tým je samozrejme otvorenie nemeckej živnosti. Ak opatrovateľka nemá nemeckú živnosť a taktiež nemá vystavený formulár E101 Soc. poisťovňou na Slovensku, vykonáva živnostenskú činnosť v rozpore s Nariadením Rady (ES) č. 1408/71 a od 1.5.2010 v rozpore s Nariadením (ES) č. 883/2004 t.z. v nemecku pracuje na čierno.

Žiadosť o vystavenie formuláru E106-online formulár

2020-10-18

MGM5ZG