Penzijné poistenie v Rakúsku

 

  • Vznik nároku na dôchodok

  • Výška dôchodku

  • Ako a kde požiadať o dôchodok

  • Ako si zabezpečiť vyšší dôchodok - pripoistenie

 

Penzijné poistenie – Pensionsversicherung

Vznik nároku na dôchodok v rámci krajín EHS upravuje od 1.5.2010 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (zmenené a doplnené o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009)  a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004.

Vznik nároku na dôchodok

Nárok na dôchodok vzniká v každej krajine na ktorú sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie alebo v krajine, s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení a to už po jednom odpracovanom roku, v ktorom boli odvádzané aj dávky sociálneho poistenia. Pokiaľ bola táto doba kratšia ako 1 rok, nárok na dôchodok nevzniká a obdobie počas ktorého sa odvádzalo poistenie sa pripočítava ku poistnému obdobiu v krajine, kde bude žiadateľ  žiadať o dôchodok. Ak nárok na dôchodok vznikne, každý štát bude následne vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov.

Pri určovaní nároku na dôchodok nie je podmienkou, aby mal žiadateľ trvalé bydlisko v krajine, v ktorej žiada o dôchodok. Nevyžaduje sa ani štátna príslušnosť. Stačí, aby žiadateľ o dôchodok splnil podmienky, ktoré platia pre všetkých rovnako.

Výška Dôchodku

Výška získaného nároku na dôchodok v Rakúsku sa dá vypočítať podľa výšky vymeriavacích základov. Pre každý rok sa výška získaného nároku na dôchodok vypočítava samostatne podľa výšky vymeriavacieho základu. Výšku dôchodku predstavuje percentuálna suma vypočítaná zo súčtu všetkých poistných platieb. Do úvahy sa berie 252 najlepších mesiacov. Za každých 12 mesiacov poistenia prináleží poistencovi suma do dôchodku vo výške 1,78% z vymeriavacieho základu. Pre dlhodobo poistených(nad 540 mesiacov poistenia u mužov a 480 mesiacov poistenia u žien) je to 1,90%. Pri poistení kratšom ako 12 mesiacov kal. roka sa suma kráti alikvotne. Ku dôchodku sa pripočítava aj obdobie vojenskej prezenčnej služby, obdobie  materskej dovolenky atď. Pre tieto obdobia sú každý rok stanovené vymeriavacie základy, z ktorých sa vypočítava suma do dôchodku. Poistencom, ktorý nedosiahnu viac ako 252 mesiacov poistenia, prináleží 1,78% z vymeriavacieho základu (to sa týka väčšiny Slovákov pracujúcich v Rakúsku).

Príklad

  • príklad sa týka len živnostníkov, pretože zamestnancom  odvádza zamestnávateľ podstatne vyššie odvody, takže aj dôchodok je vyšší

Ako príklad uvediem poistenca(živnostníka), ktorý mal celé 3 roky(36 mesiacov) aktívnu živnosť a platil odvody do sociálnej poisťovne. Z jeho vymeriavacieho základu vo výške 537,78€ platného pre prvé 3 roky mu vznikne nárok na mesačný dôchodok vo výške ca. 28,70€(9,57€ za každý rok). Za 10 odpracovaných rokov na živnosť a platenia odvodov do sociálneho poistenia z minimálnych vymeriavacích základov(od 4 roku platí minimálny vymeriavací základ vo výške 743,20€) vznikne nárok na dôchodku vo výške ca. 121,30€.

Poznámka: požité vymeriavacie základy sú platné od roku 2011

Dôchodok zvyšuje vyšší príjem z čoho sa vyráta aj vyšší vymeriavací základ a tým aj vyšší dôchodok. Živnostníci, ktorý podávali a podávajú daňové priznania a majú nedoplatky na poistnom za uplynulé daňové obdobie, si samozrejme aj zvyšujú dôchodok. Ostatný sa musia zmieriť s minimálnym dôchodkom, ktorý im bude vyrátaný z minimálnych vymeriavacích základov.

  • Už priznaný dôchodok sa každoročne valorizuje podľa úrovne miezd.

Daňové informácie

Dávky v dôchodku podliehajú zdaneniu ako príjem zo závislého pomeru. Penzia do výšky 11 000€ ročne sa nezdaňuje.

Ako a kde požiadať o dôchodok z Rakúska

O dôchodok sa žiada v krajine, v ktorej žiadateľ v čase podania žiadosti žije t.z. osoba s bydliskom na Slovensku žiada o dôchodok v pobočke soc. poisťovne v mieste svojho bydliska. V žiadosti uvedie krajiny, v ktorých bol  dôchodkovo poistený. Nie je potrebné predkladať potvrdenia o poistení z iných štátov. Ak však žiadateľ o dôchodok má potvrdenie inštitúcie sociálneho poistenia štátu, v ktorom platil dôchodkové poistenie, môže ho príslušnej sociálnej poisťovni predložiť v konaní o nároku na dôchodkovú dávku. To vybavovanie penzie urýchli. Potvrdenia o poistnej dobe sa vydáva na formulári E205.

V Rakúsku sa dôchodok vypláca po dovŕšení 60 roka života. Žiadosť sa podáva na príslušnej pobočke  Slovenskej sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

Pripoistenie v penzijnom poistení – Höherversicherung in der Pensionsversicherung

Jedná sa o pripoistenie, kde sa môže pripoistiť každá povinne, alebo dobrovoľne poistená osoba v sociálnom poistení. Pripoistenie vedie k dodatočnej penzii, ktorá bude vyplácaná po dosiahnutí dôchodkového veku mesačne popri hlavnej penzii. Je to obdobný druh  penzijného pripoistenia ako sú ponúkané v súkromných poisťovacích spoločnostiach. Na rozdiel od súkromným spoločností sa dávky z tohto pripoistenia vyplácajú 14 krát ročne. Poistné sa zhodnocuje tak ako bežné poistné v penzijnom poistení. Pripoistenie je možné uzatvoriť v každom veku. Maximálna výška ročného poistného je pre rok 2015 suma vo výške 9 300eur. Poistné je možné platiť mesačne, alebo kvartálne.

Dávky z pripoistenia podliehajú čiastočne daňovej úľave. Zdaňuje sa len 25% z celkovej dávky. Poistné vo výške ? je možné zaradiť medzi daňové výdavky. V prípade úmrtia prechádza časť poistenia na pozostalých. Dávky z penzijného pripoistenia sa ročne zhodnocujú v priemere o 3% (predpokladané zhodnocovanie podmienené infláciou).

O toto pripoistenie nie je potrebné požiadať. Sumy je možné poukazovať automaticky na účet SVA s poznámkou "Nur für Höherversicherung".

Príklad: Pri jednorazových ročných platbách vo výške 1 000€  podobu 10 rokov sa navýši dôchodok o ca. 55€ mesačne. Návratnosť vložených súm je vo forme dôchodku o ca. 13 rokov (dôchodok z tohto poistenia sa vypláca 14-krát v roku).

Dôležitá poznámka:

V prípade priznania dôchodku v Rakúsku a súčasne aj poberania dôchodku na Slovensku, je poberateľovy z celej sumy dôchodku (Rakusko+Slovensko) stiahnuté za každý mesiac 5,1% na zdravotné poistenie v Rakúsku, a to počas celej doby aktívnej rakúskej živnosti. Po odhlásení živnosti sa už zdravotné poistenie z dôchodku neplatí. Živnostníci v Rakúsku, ktorý už poberajú dôchodok na Slovensku, by si mali preto prerátať, kedy už môžu požiadať o dôchodok v Rakúsku, aby sa nestalo, že budú síce poberať dôchodok v Rakúsku, ale po stiahnutí poistného na zdr. poistenie v Rakúsku z výšky slovenského dôchodku sa dostanú ešte do mínusu.


2015-01-21

Príbuzné články:

Odvody poistné

Dôchodkové zabezpečenie

Nemocenské pripoistenie

 

ZWRkMzEyY