Rodičovský príspevok-Kinderbetreuungsgeld

Rodičovský príspevok v Rakúsku – Kinderbetreuungsgeld

 

Nárok na poberanie rodičovského príspevku v Rakúsku upravuje zákon o rodičovskom príspevku - Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG)

Nárok na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok majú rodičia detí (adoptívny rodičia, rodičia detí ,ktoré sú im zverené  do opatery) pokiaľ:

 1. má dieťa nárok na rodinné prídavky v Rakúsku / príp. Differenzzahlung
 2. rodič býva s dieťaťom v spoločnej domácnosti / spoločná domácnosť sa musí dokladovať potvrdením o trvalom pobyte rodiča a dieťaťa.
 3. príjem  rodiča poberajúceho rodičovský príspevok nepresiahne sumu vo výške 18.000 Eur (stav 2024)  alebo 60% z príjmov dosiahnutých v roku pred poberaním rodičovského príspevku/platné od 1.1.2010 - zvýhodnenie pre lepšie zarabajúcich pred poberaním rod. príspevku.
 4. stredisko životných záujmov rodiča a dieťaťa je v niektorej zo spolkových krajín Rakúska/ ak vznikne nárok na rodinné prídavky v Rakúsku a rodič dieťaťa a dieťa majú bydlisko v niektorej z krajín ES, vznikne nárok na Differrenzzahlung rodičovského príspevku
 5. rodič a dieťa majú právo na pobyt v Rakúsku podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve  -Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG)
 • Od 1.1.2010 je zrušené obmedzenie príjmu pre druhého z rodičov
 • Súčasné poberanie rodičovského príspevku oboma rodičmi je vylúčené
 • Prednostné právo na rodičovský príspevok ma rodič, ktorý sa stará o dieťa v prevažnej miere.

Výška rodičovského príspevku:

Rodičovský príspevok je vo výške 16,87eur denne (stav 2024).

V prípade, že nie sú dokladované predpôrodné kontroly matky a dieťaťa - Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, rodičovský príspevok sa od 25. mesiaca veku dieťaťa znižuje na sumu 8,43eur denne.

Viacdetný pôrod

Pri viacdetnom pôrode sa príspevok na druhé a každé ďalšie dieťa zvyšuje o 50% základného príspevku. Pri vzniku nového nároku na rodičovský príspevok(narodenie ďalšieho dieťaťa) zostáva príspevok na druhé a ďalšie dieťa po viacdetnom pôrode zachovaný až do zaniknutia nároku na rodičovský príspevok t.z do 36., 24., 18., alebo do 14 mesiaca života dieťaťa, podľa výberu varianty rodičovského príspevku

Začiatok poberania rod. príspevku

Rod. príspevok sa priznáva na základe žiadosti a to najskôr odo dňa narodenia dieťaťa. Žiadosť sa podáva po narodení dieťaťa.

V prípade, že je žiadosť podaná neskôr, priznáva sa nárok na rod. príspevok so spätnou platnosťou a to najviac 6 mesiacov pozadu - výnimky sú vylúčené.

Dĺžka a výška poberania rod. príspevku

Rod. príspevok je možné poberať podľa vlastného rozhodnutia od 365 dní do 851 dní. 

V prípade poberania príspevku oboma rodičmi striedavo, je dĺžka poberania od 456 dní do 1.063 dní. 

Je možné navrhnúť v žiadosti dĺžku poberania príspevku podľa vlastného výberu v hore uvedenom rozsahu počtu dní.

Rod. príspevok môžu teda poberať obaja rodičia, nie ale súčasne. Zmena z jedného rodiča na druhého je možná 2-krát.

V prípade nepredvídateľnej , alebo tragickej udalosti( smrť druhého rodiča, pobyt druhého  rodiča v opatrovateľskom,  alebo liečebnom ústave, v prípade domáceho násilia, pobyte druhého  rodiča v ústave na výkon trestu, samo živiteľka dieťaťa s minimálnym príjmov, ak napriek súd. rozhodnutiu nedostáva výživné na dieťa) je možné predlženie doby poberania príspevku o dva mesiace, aj v prípade ak ho poberá iba jeden z rodičov.

Nárok na poberanie rod. príspevku končí najneskôr v deň narodenia  ďalšieho dieťaťa, na ktoré vzniká nový nárok na rodičovský príspevok/ nie je možné poberať rod. príspevok na dve a viac detí.

Príklad: V prípade, že sa počas poberania rod. príspevku na jedno dieťa narodí ďalšie dieťa, rodičovský príspevok na prvé dieťa sa pozastavuje a začína sa vyplácať na druhé dieťa, podľa novo zvolenej varianty.

Pozastavenie rod. príspevku

Rodičovský príspevok  je pozastavený počas poberania dávky v materstve – Wochengeld a to do výšky dávky v materstve.

Je pozastavený aj v prípade nároku na podobné dávky v inom štáte ES (napr. na Slovensku) a to do výšky príspevku v danom štáte. (Nárok na Differenzzahlung).

Pred- a popôrodné vyšetrenia matky a dieťaťa - Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen:

V prípade plného poberania rodičovského príspevku je potrebné dokladovať povinné pred- a popôrodné vyšetrenia matky a dieťaťa. Predpísaných je povinných 5 predpôrodných vyšetrení a 5 vyšetrení dieťaťa po narodení. V prípade nepredloženia potrebných vyšetrení, sa kráti rodičovský príspevok od určitého mesiaca podľa druhu vybranej varianty. Jednotlivé krátenia sú uvedené v tabuľkách hore.

5 popôrodných  vyšetrení musí byť predložených do určitého veku dieťaťa a to:

Podľa Varianty 1: najneskôr do 18. mesiaca veku dieťaťa

Varianta 2-3:  4 vyšetrenia dieťaťa  musia byť vykonané do 10 mesiaca veku dieťaťa

Vyšetrenie matky a dieťaťa je možné vykonať aj u slovenského lekára. Podľa Nariadenia európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 musí príslušná soc. poisťovňa  v príslušnom štáte uznať platnosť potvrdení  vydaných iným členským štátom.

Príslušnosť a ďalšie ustanovenia

Príslušnou inštitúciou na priznanie a vyplácanie rod. príspevku je príslušná pobočka sociálnej poisťovne v Rakúsku.

O rodičovský príspevok je potrebné požiadať, nevypláca sa automaticky. Vypláca sa stále mesiac pozadu.

Výber dĺžky poberania dávok je možný iba pri podaní žiadosti. Neskoršia zmena nie je možná.

Sociálna poisťovňa je povinná informovať žiadateľa o priznaní nároku na rod. príspevok, alebo o zamietnutí príspevku.

 

Príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku

- Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld

Môže sa uplatniť na deti narodené od 1.1.2010

Nárok na príspevok k rodičovskému príspevku majú:

 1. osamelý rodičia, ktorých ročný príjem nepresiahol  sumu 8 100Eur (stav 2024).
 2. rodičia, ak celkový ročný príjem druhého z rodičov nepresiahne sumu 18 000 Eur a príjem rodiča poberajúceho rod. príspevok nepresiahne sumu 8 100 Eur.
 3. rodičia, alebo osamelý rodičia, ktorý si vzali do opatery dieťa, ktorého vek nepresiahol 3 roky
 4. nárok nemajú slobodný, alebo rozvedený rodičia, ak naďalej zdieľajú spoločnú domácnosť a príjem jedného z nich presiahne sumu v bode 2

Nárok na tento príspevok je na deti, na ktoré bol priznaný nárok na základný rod. príspevok.

Výška príspevku:

Výška príspevku je 6,06 Eur denne.

Doba poberania príspevku

Príspevok sa priznáva max. po dobu 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o tento príspevok a max. po dobu poberania rodičovského príspevku.

Príspevok vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Podklady potrebné na vybavenie rodičovského príspevku

 • žiadosť o rodičovský príspevok
 • rodný list dieťaťa v NJ
 • kópia OP žiadateľa o príspevok
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu v Rakúsku-Meldezettel

SVS si môže ešte vyžiadať ďalšie potvrdenia ako napr. potvrdenie o priznaní rodinných prídavkov atď. Pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok je lepšie sa informovať na SVS,aké podklady je ešte potrebné predložiť pre schválenie rodičovského príspevku.

Formuláre:

Antrag auf Kinderbetreuungsgeld - žiadosť o rodičovský príspevok

Antrag auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld - príspevok k rodičovskému príspevku

 

Doplňujúce informácie

Pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné požiadať o rodinné prídavky v Rakúsku. V prípade, že finančný úrad v Rakúsku neprizná nárok na poberanie rodinných prídavkov, nemá žiadateľ nárok ani na rodičovský príspevok.

Počas celej doby poberania rodičovského príspevku musí ostať aktívna živnosť a musia byť platené odvody do sociálnej poisťovne. V prípade pozastavenia, alebo zrušenia živnosti v Rakúsku stráca osoba s bydliskom na Slovensku, akýkoľvek nárok na dávky v Rakúsku.

Opatrovateľky, ktoré si nechali v Rakúsku aktívnu živosť  počas tehotenstva a aj po pôrode, zdržiavajú sa spolu s dieťaťom v mieste bydliska(na Slovensku) a odhlásili sa v Rakúsku z pobytu, si musia uplatniť rodičovský príspevok na Slovensku a v Rakúsku požiadať o doplatenie rozdielu v dávkach(Differenzzahlung). V prípade, že sa z pobytu v Rakúsku neodhlásili, vypláca celý rodičovský príspevok Rakúsko.

V prípade uplatnenia si nároku poberania materskej na Slovensku je potrebné splniť základnú podmienku a tou je, aby bola žiadateľka o materskú platcom poistného min. 270 dní  v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (§48 ods.2 zák.č.401/2003). Opatrovateľky, ktoré pracovali posledné 2 roky v Rakúsku, si musia vyžiadať vo svojej poisťovni v Rakúsku potvrdenie o dĺžke poistnej doby a to na formulári E104. Požiadať o toto potvrdenie sa dá neformálnou písomnou žiadosťou. Túto poistnú dobu berie sociálna poisťovňa na Slovensku do úvahy ako keby išlo o poistenie podľa slovenských právnych predpisov.

V prípade, že sa pri posudzovaní nároku berie do úvahy manželský pár, pričom jeden z manželov je na Slovensku na materskej a druhý pracuje v Rakúsku na živnosť (príp. v závislom pomere ako zamestnanec), dochádza k doplateniu rozdielu medzi materskou na Slovensku a rodičovským príspevkom v Rakúsku. Žiadosť o vyrovnanie -Differenzzahlung- sa podáva na príslušnej sociálnej poisťovni. Použije sa na to formulár žiadosti o rodičovský príspevok - Antrag auf Kinderbetreuungsgeld.

01.01.2024

 

ZWVjMT