Daňové novinky v roku 2010

1.  Uplatnenie si nového bonusu na deti - s platnosťou už za rok 2009

Týmto bonusom si možu znížiť daňové zaťaženie všetci poberatelia rodinných prídavkov v Rakúsku. Sumu vo výške 220eur je možné odrátať si z dane a to za každé dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti, na ktoré boli v Rakúsku priznané rodinné prídavky. Vzťahuje sa aj na poberateľov rodinných prídavkov,ktorích deti žijú v inej krajine(v rámci EHS).

2.  Uplatnenie si novej nezdaniteľnej položky za rok 2010

Začiatkom tohto roku bol v parlamente schválený novy zákon, ktorý prináša ďalšie zníženie daní a to spôsobom uplatnenia si nezdaniteľnej  položky pre podnikateľov. Výška nezdaniteľnej položky je 13% z čistého ročného zisku podnikateľa. Je možné si ju uplatniť až do výšky zisku 30.000eur t.z. sumu do výšky 3.900 eur za jedno daňové obdobie.

O túto nezdaniteľnú položku sa pričinila hospodárska komora, ktorá vystupuje ako zástupca podnikateľov v Rakúsku, a ktorej odvádza každý podnikateľ ročné členské známe ako Kammerumlage 1(platitelia dane z obratu), Kammerumlage 2(zamestnávatelia), prip. Grundumlage, ktorá sa týka aj opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku na živnosť.

Začiatkom tohto roka, by mal každý podnikateľ dostať žiadosti pre uplatnenie si zníženia preddavkov na daň a zníženia si platieb na sociálne poistenie.

Čo z toho vyplýva pre opatrovateľov.

Keďže opatrovatelia neplatia preddavky na daň kvôli nízkym príjmom, je zbytočné vyplňovať tieto žiadosti a zasielať na SVA a Finanzamt. Túto nezdaniteľnú položku si môžu uplatniť až pri daňovom priznaní za rok 2010 t.j. až v roku 2011. Je možné si ju uplatniť aj v prípade, ak podnikateľ nedosiahne príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu, ale uplatnenie tejto položky zníži daňový základ a tým aj vymeriavací základ pre odvody do sociálnej poisťovne.

Podĺa usmernení finančného úradu, bude túto položku automaticky uplatňovať finančný úrad pri vystavovaní rozhodnutia o dani-Einkommensteuerbescheid.

Zákonom určený minimálny vymeriavací základ pre odvody do sociálnej poisťovne (SVA) zostáva samozrejme v pôvodnej výške – neznižuje sa. To znamená, že opatrovatelia z nízkymi príjmami nemajú z toho veľký úžitok.

2011-01-15

 

NDFhMj