Zmeny v roku 2011

Pre rok 2011 boli v sociálnej a daňovej oblasti a takisto v odvodovej povinnosti schválené viaceré zmeny v Rakúsku . Vymenujem tie najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa týkajú prevádzkovateľov živností.

Odvody do SVA

Sadzba pre odvody na penzijné poistenie sa zvyšuje na 17,50%. Keďže bol zároveň znížený vymeriavací základ platný pre podnikateľov od 4. roku prevádzkovania živnosti zo sumy 818,30eur na 743,20 eur nedochádza k zvýšeniu poistného,ale dokonca k jeho zníženiu. Poistné v penzijnom poistení je takto od 4. roku poistenia vo výške 130,06eur mesačne a celková výška poistného od 4. roku  je vo výške 199,50eur mesačne.

Zvýšením sadzby na 17,50% sa ale zvyšuje výška odvodov pre prevádzkovateľov živnosti počas prvých 3 rokov na sumu 151,68eur mesačne, čiže kvartálne na sumu 454,54eur.

Finančný úrad

Zmeny od 1.1.2011:

 • Hranica povoleného príjmu plnoletého dieťaťa pre zachovanie nároku na rodinné prídavky, sa zvyšuje z 9.000eur na 10.000eur.
 • Príplatok pre viacdetné rodiny na 3 a každé ďalšie dieťa sa znižuje z 36,40eur na 20eur.
 • Ruší sa vyplácanie rodinných prídavkov v septembri v dvojnásobnej výške a nahradzuje sa príplatkom pre deti vo veku medzi 6-15 rokov vo výške 100eur, ako štartovné do nového školského roka.
 • Ruší sa daňový bonus pre samoživiteľov rodín(Alleinverdiener), ak nie je v rodine žiadne vyživované dieťa. Tento bonus je možné uplatniť už len za rok 2010.

Zmeny od 1.3.2011:

 • Rušia sa rodinné prídavky pre deti v čase 3. mesiace po ukončení strednej školy.
 • Rušia sa rodinné prídavky pre deti medzi 18-21 rokom života, ktoré sú registrované na úrade práce za účelom hľadania si zamestnania. Rodinné prídavky pre deti v čase po ukončení strednej školy a do nástupu na vysokú školu zostávajú zachované.

Zmeny od. 1.6.2011:

 • Znižuje sa veková hranica poberania rodinných prídavkov z 26. na 24.rokov. Do 25. roku života poberajú rodinné prídavky:
 1. Matky príp. tehotné ženy
 2. Osoby vykonávajúce prezenčnú, alebo vojenskú službu príp. túto službu vykonávali.
 3. Značne postihnuté deti, pripravujúce sa na výkon povolania
 4. Študujúci, ktorých riadne štúdium trvá minimálne 10 semestrov
 5. Osoby, ktoré pred začiatkom štúdia vykonávali dobrovoľnú činnosť v nejakej dobrovoľnej organizácii sociálnej starostlivosti.

 

2010-12-27

 

YTEzNjM4Nm