Zmeny v prídavkoch v Rakúsku pre rozvedené a slobodné matky/otcov - časť 1

Už niekoľko mesiacov pozastavujú finančné úrady rodinné prídavky  rozvedeným  a slobodným matkám. Dôvodom je uplatňovanie rozhodnutia európskeho súdneho dvora z 26.11.2009 v právnej veci č. C-363/08.

Postup rakúskych finančných úradov:

Pri posudzovaní nároku na rodinné prídavky, ktoré sa uplatňujú na základe Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady(ES) č. 883/2004 platného od. 1.5.2010 (predtým Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71) sa posudzuje situácia oboch rodičov dieťaťa. To znamená,  že žiadateľ musí zdokladovať, či je aj rozvedený manžel/ka,  s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti,  zárobkovo činný.  V prípade, že je aspoň jeden s rodičov dieťaťa zamestnaný, alebo samostatne zárobkovo činný v mieste bydliska dieťaťa (v našom prípade na Slovensku), je prvotnou krajinou pre priznanie nároku na rodinné prídavky Slovensko.  Rakúsko poskytne dorovnanie rozdielu v prídavkoch podľa kritérií už spomenutých európskych nariadení.  Úrad práce soc. vecí a rodiny na Slovensku  však môže priznať rodinné prídavky iba tomu rodičovi, ktorý ma dieťa súdom zverené do opatery.  Momentálne je táto situácia ťažko riešiteľná.  Rakúska strana trvá na správnosti svojho postupu pri priznávaní nároku na rodinné prídavky a na Slovensku nie je možné, na základe aktuálne platných zákonov,  priznať rodinné prídavky inej osobe ako tej, ktorej je dieťa zverené do opatery.

Ako budú vyplácané prídavky v Rakúsku:

Pokiaľ žiadateľ o rodinné prídavky predloží potvrdenie o tom, že druhý rodič dieťaťa, rozvedený manžel/ka, ktorému dieťa nie je zverené do opatery, pracuje, alebo vykonáva iný druh zárobkovej činnosť napr. ako SZČO, budú mu rodinné prídavky krátené o výšku slovenských prídavkov.

Pokiaľ žiadateľ o rodinné prídavky predloží potvrdenie o tom,  že druhý rodič dieťaťa, rozvedený manžel/ka, ktorému dieťa nie je zverené do opatery, nepracuje a nevykonáva ani  iný druh zárobkovej činnosť napr. ako SZČO, nebudú mu rodinné prídavky krátené o výšku slovenských prídavkov a Rakúsko vyplatí rodinné prídavky v plnej výške.

Pokiaľ žiadateľ o rodinné prídavky nepredloží žiadne potvrdenie o tom, že druhý rodič dieťaťa, rozvedený manžel/ka, ktorému dieťa nie je zverené do opatery, pracuje, alebo nepracuje budú mu rodinné prídavky automaticky krátené o výšku slovenských prídavkov(umožňuje to aktuálne znenie európskeho nariadenia)

V prípade, že finančný úrad bude krátiť rakúske prídavky o výšku prídavkov na Slovensku, pôjde o dorovnanie - Ausgleichzahlung, ktoré sa vypláca iba raz ročne a to za uplynulý kalendárny rok. Finančné úrady však budú pravdepodobne pristupovať k ročnému dorovnávaniu, alebo vyplácaniu prídavkov u väčšiny žiadateľov, pretože je jednoduchšie preveriť rodinnú situáciu poberateľa rodinných prídavkov raz ročne a to spätne za uplynulý kalendárny rok, ako niekoľkokrát za rok. V mnohých prípadoch musel poberateľ vrátiť rodinné prídavky, alebo ich časť, ak ich poberal pravidelne každé dva mesiace a neoznámil včas zmenu rodinnej situácie, alebo zmenu v školskej dochádzke príp. zmeny počas štúdia finančnému úradu, ktoré ovplyvnili nárok na rodinné prídavky v Rakúsku. Problém s pravidelným dvojmesačným vyplácaním rodinných prídavkov by tak nemali mať už len ovdovené matky a otcovia.

Možné riešenie:

Keďže aj tvrdenie rakúskych úradov má určité nedostatky, hlavne pri výklade pojmu ,,rodinný príslušník“ je  možné sa proti postupu rakúskych úradov odvolať.

Slovenská pobočka Solvitu iniciovala stretnutie zástupcov rakúskeho ministerstva financií a slovenského Úradu práce soc. vecí a rodiny. Na stretnutí  by sa mali dohodnúť podmienky postupu, pri priznávaní nároku na rodinné prídavky, ktoré sa uplatňujú na základe európskych nariadení.  Stretnutie by sa malo predbežne uskutočniť do konca kalendárneho roka 2011.

Výklad rozsudku európskeho súdneho dvora C-363/08 z 26.11.2009

Rozvedená osoba, ktorej rodinné prídavky vyplácal príslušný orgán členského štátu (v našom prípade Úrad práce soc. vecí a rodiny na Slovensku) , v ktorom mala bydlisko a v ktorom jej bývalý manžel naďalej žije a pracuje, si zachováva  nárok na tieto prídavky na svoje dieťa pod podmienkou, že dieťa bude uznané za rodinného príslušníka uvedeného bývalého manžela v zmysle európskeho nariadenia, a to ja vtedy, ak opustí tento štát a usadí sa aj s dieťaťom v inom členskom štáte...

Definícia rodinného príslušníka podľa  európskych nariadení určuje, že dieťa sa považuje za rodinného príslušníka podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko.

Ak právne predpisy členského štátu považujú osobu za rodinného príslušníka, alebo člena domácnosti iba vtedy, ak daná osoba žije v tej istej domácnosti ako poistenec , táto podmienka sa považuje za splnenú, ak daná osoba je ,,prevažne závislá“ od tejto osoby.

Vysvetlenie:   dieťa nemusí bývať v jednej domácnosti s posudzovanou osobou, ale ak je dieťa ,,prevažne závislé“ na tejto osobe, považuje sa za rodinného príslušníka tejto osoby

- t.z, že sa musí posúdiť, či dieťa, hoci nežije s jedným s rodičov v spoločnej domácnosti, sa podľa vnútroštátnych zákonov považuje za rodinného príslušníka, a pokiaľ nie, či dieťa možno považovať za ,, prevažne závislé“  na tejto osobe.

Keďže slovenské zákony považujú spravidla za rodinného príslušníka osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s posudzovanou osobou, posudzuje sa či je dieťa ,,prevažne závislé“  na rodičovi, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti.

Pojem ,,prevažne  závislé“ je chápané rakúskymi úradmi v tom zmysle, že osoba, ktorej nebolo dieťa zverené do opatery, je spravidla zaviazaná platiť výživné na dieťa,  na základe čoho je dieťa závislé na tejto osobe.  To či daná osoba aj v skutočnosti platí výživné nie je podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora podstatné.  Podstatná je skutočnosť, či bola danej osobe určená povinnosť platiť výživné.

Keďže Európsky súdny dvor neurčil význam pojmu  ,,prevažne závislé“ , je na posúdenie, či výška výživného určeného súdom je v takej výške, aby dieťa mohlo byť považované za  ,,prevažne závislé“  na rodičovi, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti, keďže obživu dieťaťa a jeho každodenných potrieb zabezpečuje v prevažnej miere rodič, ktorému bolo dieťa zverené do opatery.

Príbuzné Temy:

Zmeny v rodinných prídavkoch pre rozvedené a slobodné matky/otcov - časť 2

Rodinné prídavky v Rakúsku

2011-11-07

 

NTVhNDRmN