Zmeny v rodinných prídavkoch pre rozvedené a slobodné matky/otcov - časť 2

V tomto období vydalo Ústredie práce, soc. vecí a rodiny nariadenie, ktoré umožňuje vyplácanie rodinných prídavkov na Slovensku aj pre rozvedené a slobodné matky a otcov, ktorí na základe vykonávanej práce v Rakúsku, či už v závislom pracovnom pomere(zamestnanci) ,alebo na základe živnostenského oprávnenia, podliehajú iba rakúskym právnym predpisom, takže by im mal rakúsky finančný úrad vyplácať rodinné prídavky v plnej výške podľa rakúskeho zákona o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch - Familienlastenausgleichgesetz 1967.  Výšku dávok pozri TU.

Rakúsky finančný úrad však kráti u rozvedených a slobodných matiek a otcov výšku rakúskych rodinných prídavkov o výšku prídavkov na Slovensku na základe uplatňovania rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, kde sa berie do úvahy zamestnanie oboch rodičov dieťaťa a nie len rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do opatery – presné informácie ohľadom tohto rozhodnutia a postupu vyplácania rod. prídavkov rakúskymi finančnými úradmi nájdete TU – potrebné prečítať.

Riešenie malo priniesť stretnutie oboch zúčastnených strán t.j. rakúskeho Ministerstva financií a slovenského Úradu práce soc. vecí a rodiny. Keďže k tomuto stretnutiu ešte stále nedošlo (rakúsky finančný úrad 2x preložil stretnutie) rozhodol Úrad práce soc. vecí a rodiny, že žiadatelia o rodinné prídavky, ktorým rakúsky finančný úrad krátil rod. prídavky v Rakúsku o výšku rodinných prídavkov na Slovensku na základe uplatňovania už spomenutého rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, si môžu požiadať o doplatenie rod. prídavkov na Slovensku. Tie im budú vyplácané ako predbežná dávka rodinných prídavkov, ktorej vrátenie si Úrad práce soc. vecí a rodiny bude, príp. nebude uplatňovať od Rakúska. Záleží to od dohody, ku ktorej dospejú obe zúčastnené strany.

Kde žiadať o doplatenie prídavkov na Slovensku

Poberatelia rodinných prídavkov v Rakúsku, ktorým rakúsky finančný úrad krátil rodinné prídavky na základe spomenutého rozhodnutia Európskeho súdneho dvora si môžu požiadať o doplatenie prídavkov na príslušnej pobočke Úradu práce soc. vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, kde im budú spätne doplatené prídavky za obdobie, za ktoré im boli krátené v Rakúsku.

Ďalšie možné problémy

Problémom ešte ostáva zdokladovanie dátumu, kedy bola v žiadosť v Rakúsku podaná, keďže na Slovensku sa môžu vyplácať rodinné prídavky iba 6 mesiacov pozadu. To znamená, že žiadosť musí byť podaná v Rakúsku do 31.6. aby mohli byť na Slovensku doplatené rod. prídavky za celý kalendárny rok. Žiadosť bude samozrejme v Rakúsku zamietnutá s odôvodnením, že sa má podať až po ukončení kalendárneho roka, keďže doplatenie prídavkov - Ausgleichszahlung sa vypláca až po uplynutí kalendárneho roka. Žiadateľ potom musí počkať na doplatenie do konca roka. Problém nastáva vtedy, ak sa žiadosť do konca roka na finančnom úrade stratí - s tým má skúsenosti určite veľa žiadateľov a je potrebné podať novú žiadosť po uplinutí kalendárneho roka. Týmto stráca žiadateľ nárok na doplatenie rodinných prídavkov na Slovensku za prvých 6 mesiacov kalendárneho roka. Ďalším rizikom je zase zmena finančného úradu, kde je potrebné spravidla nanovo požiadať o rodinné prídavky. Mnoho žiadateľov tak asi nebude môcť využiť ústretovosť Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, ktoré pristúpilo k tomuto kroku a nebude môcť získať doplatenie rod. prídavkov za celý kalendárny rok, ale len spätne max. za 6 mesiacov od dátumu, ktorý bude na rozhodnutí rakúskeho finančného úradu o priznaní rodinných prídavkov.

Celá situácia je naďalej dosť komplikovaná a ostáva len dúfať, že obe zúčastnené strany čoskoro dospejú k nejakej konečnej dohode.

Príbuzné témy

Zmeny v rodinných prídavkoch  pre rozvedené a slobodné matky/otcov - časť 1

Rodinné prídavky v Rakúsku

 

2011-12-23

 

YjJmMzA0M