Zmeny v roku 2013

Spomeniem len zmeny, ktoré sa týkajú väčšiny živnostníkov v Rakúsku. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú soc. poistenia.

Nemocenské pripoistenie – Zusatzversicherung

V nemocenskom pripoistení došlo k dôležitej zmene.  Poistenci, ktorý si v roku 2013 uzatvoria nemocenské pripoistenie – Zusatzversicherung, musia platiť podstatne vyššie mesačné poistenie ako doteraz. Minimálne mesačné poistenie sa zvyšuje na min. 27,96Eur mesačne (doteraz min. 13,44eur mesačne).  Patrične sa zvyšujú aj nemocenské dávky a to na min. 27,23 eur na deň (doteraz min. 10,76 Eur mesačne). Poistenci, ktorý si uzatvorili pripoistenie ešte v roku 2012 majú možnosť prestúpiť na nové pripoistenie počas roka 2013, prípadne ostať ešte pri starom poistnom a tomu zodpovedajúcim nemocenským dávkam.  Najneskôr však od 1.1.2014 budú všetci poistenci  automatický preradený na nové poistné.

Podpora pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (ako aj pre podnikateľov s max. 25 zamestnancami) vzniká pri dlho pretrvávajúcej chorobe nárok na podporu od 43. dňa pracovnej neschopnosti a to až do 20. týždňa prac. neschopnosti vo výške 27,73 eur denne. Podpora sa vzťahuje iba na pracovnú neschopnosť zapríčinenú jednou a tou istou chorobou počas celej doby prac. neschopnosti.  Podpora nemá vplyv na riadne nemocenské dávky vyplývajúce z nemocenského pripoistenia.  Na vznik nároku na podporu nie je potrebné nemocenské pripoistenie.

Zhrnutie:

Kto má nárok na podporu:

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré:

  • sú poistené v rámci zdravotného poistenia
  • nemajú žiadneho príp. menej ako 25 zamestnancov
  • udržanie prevádzky príp. príjmu závisí od osobného nasadenia

Dĺžka poberania podpory:  od 43. dňa choroby až do 20. týždňa.

Výška dávky:  27,73 eur denne – nezávisí od výšky príjmu

Žiadosť:

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 4 týždňov od vzniku prac. neschopnosti. Podáva na tlačive KRANKENMELDUNG, ktorý potvrdí ošetrujúci lekár.  Musí sa doručiť do SVA najneskôr do 2 týždňov od jeho vystavenia lekárom.  Pokračovanie choroby sa musí oznámiť  poisťovni každých 14 dní na tlačive krankenmeldung.

Nárok na dávku zaniká, ak sa nedoručí do poisťovne včas.

Penzijné poistenie

V penzijnom poistení sa zvyšuje poistná sadzba o jedno percento zo 17,50% na 18,50%.

Dávka v materstve - Wochengeld

Wochengeld sa zvyšuje z pôvodných 26,97 denne na 50,00eur denne.

 

2013-01-25

 

ZWMwZ