Najdôležitejšie zmeny v roku 2014

Nemocenské pripoistenie – Zusatzversicherung in der Krankenversicherung

 

Od 1.1.2014 je už každý poistenec SVA, ktorý ma uzatvorené nemocenské pripoistenie (Zusatzversicherung in der Krankenversicherung) automaticky preradený do nového modelu poistenia z vyššími poistnými sadzbami. Od 1.1.2013 mohol každý dobrovoľne vstúpiť do nového modelu. Od 1.1.2014 platia už len nasledovné poistné platby a vyplácané dávky:

Poistné: 2,5% z aktuálneho mesačného vymeriavacieho základu poistenca v zdr. poistení(Krankenversicherung), pričom minimálne poistenie pre rok 2014 je 28,58 eur mesačne.

Dávky pri chorobe-Krankengeld: 60% z aktuálneho denného vymeriavacieho základu poistenca v zdr. poistení (Krankenversicherung), pričom minimálna denná dávka je vo výške 28,40eur.

Zrušené od 31.12.2013:

Dávky počas pobytu v nemocnici-Taggeld: 80% z aktuálneho denného vymeriavacieho základu poistenca v zdr. poistení (Krankenversicherung). Odteraz sa vypláca aj pri pobyte v nemocnici už len Krankengeld t.z. nižšia percentuálna sadzba, ako doteraz.

Podpora pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe

Naďalej zostáva v platnosti podpora pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe pre samostatne zárobkovo činné osoby (ako aj pre podnikateľov s max. 25 zamestnancami) a to od 43. dňa pracovnej neschopnosti až do 20. týždňa prac. neschopnosti vo výške 28,40 eur denne.

Podpora sa vzťahuje iba na pracovnú neschopnosť zapríčinenú jednou a tou istou chorobou počas celej doby prac. neschopnosti.  Podpora nemá vplyv na riadne nemocenské dávky vyplývajúce z nemocenského pripoistenia.

O podporu je potrebné požiadať do 4 týždňov od vzniku prac. neschopnosti. Potvrdenie od lekára nesmie byť staršie ako dva týždne. Pracovná neschopnosť sa ohlasuje na tlačive Krankenmeldung, ako pri nemocenských dávkach.

Na vznik nároku na túto podporu nie je potrebné nemocenské pripoistenie.

Tí, čo majú uzatvorené nemocenské pripoistenie, získavajú dodatočne automaticky aj túto podporu, popri vyplácaných nemocenských dávkach t.z. napr. 28,40 nem. dávky + 28,40 podpora = 56,80 eur denne.

Wochengeld

Od 1.1.2014 sa zvyšuje Wochengeld na 51,20 Euro denne.

Dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge

Od 1.1.2014 sa ruší pre poberateľov rakúskeho dôchodku dôchodkové zabezpečenie SZČO – Selbständigenvorsorge.

Výška poistenia je 1,53% z aktuálneho vymeriavacieho základu v zdr. poistení t.z. min. 8,23eur mesačne v prvých 3 rokoch podnikania resp.  min. 10,55eur mesačne od 4. roku podnikania. Podrobné informácie o tomto poistení nájdete n stránke:  www.opatrovanie-rakusko.sk.

Každý dôchodca bude o ukončení poistenia informovaný  písomne správcovskou spoločnosťou, ktorá spravovala tieto dávky.  Našetrenú sumu si môže dať poistenec previesť do dôchodkového fondu, príp. si ju môže dať vyplatiť, z ktorej mu bude stiahnutá 6% daň.

Možnosť dlhšieho splácania nedoplatkov pre začínajúcich živnostníkov

Začínajúci podnikatelia v Rakúsku platia prvé 3 roky znížené poistenie. Po podaní daňového priznania preto spravidla vznikajú menšie, či väčšie nedoplatky na poistnom. Tieto nedoplatky spláca podnikateľ počas nasledujúceho jedného roka po podaní daňového priznania.  Od 1.1.2014 si môže podnikateľ rozložiť splácanie nedoplatkov, ktoré vzniknú počas prvých troch rokov podnikania, až na 3 roky.

 

YWJkZGQ