Zmeny - daňová reforma 2015/2016

Na tejto stránke uvádzam len zmeny, ktoré sa týkajú priamo zamestnancov a podnikateľov v Rakúsku.

 

Zamestnanci / Podnikatelia

Výška dane od  01.01.2016

Daňové zaťaženie do 31.12.2015

Daňové zaťaženie od. 01.01.2016

Výška príjmu

Výška dane

Výška príjmu

Výška dane

do 11.000 Eur

0

do 11.000 Eur

0

od 11.000 do 25.000 Eur

36,50%

od  11.000 Eur do 18.000 Eur

25%

od 25.000 Eur do 60.000 Eur

43,21%

Od 18.000 Eur do 31.000 Eur

35%

od 60.000 Eur

50%

Od 31.000 Eur do 60.000 Eur

42%

 

 

Od 60.000 Eur do 90.000 Eur

48%

 

 

Od 90.00 Eur 1 milióna Eur

50%

 

 

Od 1 milióna Eur – ohraničené, platí pre roky 2016 až 2020

55%

.

Zmena výšky minimálneho vymeriavacieho základu pre živnostníkov

- podnikatelia

Od 01.01.2015 sa znižuje minimálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení pre podnikateľov v Rakúsku zo súčasných 724,02 Eur, čo predstavuje na poistnom sumu vo výške 55,39 Eur mesačne, na vymeriavací základ vo výške 405,98Eur, čo predstavuje na poistnom  sumu 31,05 Eur.  Ročná úspora na poistnom je ca. 292,00 Eur.

POZOR! Táto zmena ale nemý vplyv na výšku poistného u podnikateľov, ktorý podávajú v rakúsku daňové priznanie a ktorým sa odvody vypočítavajú z ich skutočného príjmu.

Presnú výšku odvodov na rok 2016 nájdete TU od januára 2016.

.

Kinderfreibetrag – odpočítateľná daňová položka pre poberateľov rodinných prídavkov

- zamestnanci / podnikatelia

Kinderfreibetrag sa zvyšuje od 01.01.2016 zo súčasných 220,00 na jedno dieťa na sumu vo výške 440,00 Eur. Uplatňuje sa v rámci daňového priznania za daný kalendárny rok. Pri uplatňovaní položky oboma rodičmi si môžu uplatniť obaja sumu vo výške 300eur.

POZOR!  Uplatnenie tejto položky má zmysel len v prípade čistého prímu nad 11.000eur, kedy má význam znížiť základ dane, čím sa zníži aj výška daňovej povinnosti. Pri príjme pod 11.000eur, uplatnenie tejto položky daňovníkovi neprinesie nič, pretože Kinderfreibetrag sa nevypláca ako negatívna daň (ako napr. Alleinerzieherabsetzbetrag, Alleinverdienerabsetzbetrag) a neznižuje ani vymeriavací základ na poistenie.

.

Zmeny v rámci zamestnaneckého pomeru

- zamestnanci

Zamestnanecký príspevok(Arbeitnehmerabsetzbetrag) a príspevok na cestovné (Verkehrsabsetzbetrag)   zohľadňovaný  do 31.12.2015 vo výške 54,00eur event. 291,00 eur za kalendárny rok sa zlučuje od. 01.01.2016 do príspevku na cestovné vo výške 400,00eur za kalendárny rok.

.

Zvýšenie príspevku na cestovanie

- zamestnanci

V prípade nízkopríjmových cezpoľných zamestnancov (Pendler s prímom podliehajúcim daňovej povinnosti max. do výšky 290eur), bol do 31.12.2015 priznaný príspevok vo výške 290,00eur (Pendlerausgleichsbetrag). Od 01.01.2016 im namiesto uvedeného príspevku bude priznaný príspevok na cestovné vo výške 690,00eur. Príjem zamestnanca nesmie prekročiť sumu 12.200,00eur za kal. rok. Pri príjme max. do 13.000,00eur za kal. rok sa postupne znižuje aj príspevok a to až do bežnej výšky príspevku vo výške 400,00eur.

.

Zvýšenie negatívnej dane v rámci sociálneho poistenia

- zamestnanci

Pri nízkopríjmových skupinách (príjem pod hranicou daňovej povinnosti) bola do 31.12.2015 vrátená časť sociálneho poistenia vo výške 10% z odvedeného poistného za kal. rok. max. však do výšky 110,00eur. V prípade súčasného nároku na Pendlerpauschale bolo poukázaných 18% zo soc. Poistenia max. však do výšky 400,00eur.

Od 01.01.2016 majú zamestnanci nárok na preplatenie výdavkov na cestovanie, ubytovanie (Werbungskosten)a soc. odvodov vo výške 50% všetkých výdavkov max. však do sumy 400,00eur. V prípade nároku na Pendlerpauschale sa zvyšuje suma na 500,00eur.

V prípade, že nie je nárok na uplatnenie výdavkov na cestovanie, ubytovanie a pod (Werbungskosten)  zvyšuje sa suma preplateného soc. poistenia 10% na 20% t.z. zo 110,00eur na 220,00eur. V prípade nároku na Pendlerpauschale sa suma zvyšuje z 18% na 36% max. do výšky 450,00eur.

Uplatňovanie životných poistiek a hypoték

-Zamestnanci / podnikatelia

Od 01.01.2016 už nie je možné uplatňovať výdavky na životné poistky, Hypotéky na prestavbu a nadobudnutie domu, bytu (Sonderausgaben), ak boli zmluvy uzatvorené po 01.01.2016. Poistné a splátky úverov uzatvorených pred týmto dátumom je možné uplatňovať max. do roku 2020.  – Uplatňovanie týchto výdavkov malo zmysel len pri príjme prekračujúcom daňovú povinnosť t.z. nad 11.000,00eur.

 

Ďalšie články:

Registračná povinosť - Elektronické registračné pokladne

 

YjlhOG