Zdaňovanie dôchodkov v Rakúsku

Keďže v Rakúsku podliehajú zdaneniu aj prímy, ktoré na Slovensku zdaneniu nepodliehajú, ľahko sa prehliadne skutočnosť, kedy už vznikne povinnosť podávania daňového priznania. V Rakúsku podliehajú zdaneniu okrem iného aj dôchodky, nemocenské dávky, podpora v nezamestnanosti, podpora pri dlhodobej chorobe a pod.

V prípade dôchodku sa jedná o príjem zo závislého pomeru t.z. ako zo zamestnania. Výška dane je štandardne rovnaká pre všetky druhy príjmov (s niektorými výnimkami).

Keďže už veľa živnostníkov v rakúsku poberá aj dôchodky, je potrebné zohľadniť, kedy vzniká u týchto živnostníkov povinnosť podania daňového priznania, aj keď ich príjem zo živnosti nepresiahne sumu 11.000 Eur za kalendárny rok.

V prípade, že daňovník poberá prímy podliehajúce dani (zamestnanci, dôchodcovia) a popri tom ma iné príjmy napr. zo živnosti, pričom súčet príjmov prevyšuje sumu 12.000 Eur za kalendárny rok, je daňovník takisto povinný podať daňové priznanie v Rakúsku.

To znamená, že ak súčet dôchodku a príjmu zo živnosti za kalendárny rok presiahne sumu 12.000Eur, vnikne daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie.  Zo živnosti sa berie do úvahy čistý príjem t.z. príjem po odrátaní výdavkov na podnikanie, ale pred odrátaním nezdaniteľných položiek na deti napr. Kinderfreibetrag).

Zdaňovanie slovenských dôchodkov v Rakúsku.

Na základe zmluvy zo dňa 12. februára 1979 medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia sa penzie a podobné platy vyplácané z dôvodu skoršieho zamestnania osobe, ktorá má bydlisko v niektorom zmluvnom štáte, sa môžu zdaniť iba v tomto štáte (výnimky sa nevzťahujú na bežné dôchodky). To znamená, že slovenské dôchodky sú v Rakúsku vyňaté zo zdanenia. Žiaľ bolo už zopár prípadov zdanenia slovenských dôchodkov v Rakúsku. Takéto prípady je potrebné riešiť odvolaním.

Čitajte tiež:

Daňové informácie

2016-10-14

 

YjliMDI5YT