Ako postupovať s formulármi E411 a E401

To je ďalší problém pri vybavovaní prídavkov v Rakúsku, pretože už dlhé roky sa nepostupuje v súlade s európskymi nariadeniami, ale dosť chaoticky. Najskôr dlhé roky Úrady práce na Slovensku potvrdzovali formuláre bez problémov každému, kto im ich doniesol (čo ale nemali robiť). Teraz si žiadajú, aby im žiadateľ doniesol už opečiatkované formuláre rakúskym finančným úradom, až tak im ich potvrdia. To je ale skutočne veľmi divná požiadavka a veľmi ťažko realizovateľná pre mnohých žiadateľov o prídavky v Rakúsku.

Vykonávacie nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a rady 987/2009 stanovuje presné postupy pri vykonávaní základného nariadenia (ES) č. 883/2004, ktorý stanovuje, kedy vzniká nárok na rodinné dávky v krajinách EU, ak niekto pracuje v inej krajine, ako je krajina jeho trvalého bydliska a ako postupovať v týchto prípadoch.

Čo sa týka formulárov E411 a E401, žiadateľ podá žiadosť o rodinné prídavky príslušnej inštitúcií  v krajine, pod ktorého právne predpisy patrí t.z. kde je poistený.  V našom prípade ide o Finanzamt v Rakúsku. Inštitúcia preskúma žiadosť  a ak dospeje k názoru, že žiadateľ ma prednostné právo na prídavky u nich, tak ich vyplatí v plnej výške, podľa predpisov platných v danej krajine. Na posúdenie spravidla potrebuje tiež overiť, či nevznikol nárok na prídavky v krajine trvalého bydliska dieťaťa . Na to slúži formulár E411.

E411

Tento formulár zašle príslušný úrad, kde bola podaná žiadosť o prídavky (v našom prípade Finanzamt v Rakúsku), na príslušný úrad do krajiny trvalého bydliska žiadateľa a dieťaťa (Slovensko). Slovenská strana posúdi nárok na prídavky na Slovensku. Ak slovenská strana zistí, že vznikol nárok na prídavky na Slovensku (na základe práce jedného z rodičov na Slovensku), potvrdí poberanie prídavkov na Slovensku a zašle formulár E411 naspäť do Rakúska. Alebo potvrdí, že na Slovensku nevznikol nárok na priznanie rod. prídavkov. Z toho vyplýva, že Formulár E411 slúži na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami jednotlivých krajín EU. Spravidla to už takto funguje.

Ak žiadateľ o rodinné prídavky pripája k žiadosti aj Formuláre E401 a E411, vyplní len časť A t.z. body 1 až 4 a posiela so žiadosťou na finančný úrad. Na finančnom úrade ich opečiatkujú a pošlú priamo na príslušný úrad na Slovensku, kde ich overia, potvrdia a pošlú naspäť na finančný úrad do Rakúska.

Spracovanie žiadosti o rodinné prídavky v Rakúsku je možné urýchliť tak (čo aj odporúčam), že si žiadateľ vyžiada na Úrade práce obyčajné potvrdenie o poberaní, či nepoberaní prídavkov na Slovensku, to dá preložiť do nemčiny a priloží k podkladom, ktoré zasiela do Rakúska.

 

E401

Pri posudzovaní nároku na rodinné prídavky sa musí posúdiť, ktoré osoby pripadajú do úvahy ohľadom posudzovania nároku na rodinné prídavky. Na to slúži formulár E401. Formulár potvrdí žiadateľovi príslušný úrad v mieste bydliska žiadateľa. Spravidla je to obecný úrad príp. magistrát. Prednedávnom to potvrdzoval Úrad práce na Slovensku na základe potvrdenia o bydlisku, ktoré doniesol žiadateľ z obecného úradu. Správny postup ale je:  Vyplniť časť A t.z. bod 1 až 4 a so žiadosťou zaslať na finančný úrad. Finančný úrad požiada o potvrdenie automaticky príslušný úrad na Slovensku.

Rýchlejšia možnosť je, že si žiadateľ dá vystaviť obyčajné potvrdenie o spoločnom bydlisku všetkých spolu posudzovaných osôb žijúcich v mieste bydliska žiadateľa a priloží ku žiadosti o rodinné dávky.  Toto potvrdenie v podstate nahradí formulár E401. Potvrdenie je potrebné preložiť do nemčiny.

 

Formuláre Typu E ako E411 a E401 sa neprekladajú, môžu sa predkladať v materinskom jazyku žiadateľa.

Čítajte tiež:

Rodinné prídavky

 

YzBkMDhhZD