Výmena daňových informácií v rámci EÚ / zdaňovanie nemocenských dávok, dôchodkov v Rakúsku

Jednotlivé štáty EÚ sa dohodli na dodržiavaní užšej spolupráce pri výmene informácii pri príjme fyzických osôb a zdaňovania príjmov t.z. že rakúske finančné úrady majú prístup k príjmov fyzických osôb v iných krajinách. Týka sa to príjmov zo závislej činnosti t.z. zamestnaneckého pomeru, z podnikania, príjmov zo životných poistiek, dôchodkov a majetkových príjmov.  V rakúskom daňovom priznaní sa preto musia uvádzať aj tieto príjmy, ak sa žiada o neobmedzenú daňovú povinnosť v rakúsku, kde si daňovník uplatňuje nezdaniteľný príjem vo výške 11.000eur. V tom prípade sa musia v rakúskom daňovom priznaní uvádzať aj príjmy zo Slovenska a iných krajín EU. V prípade obmedzenej daňovej povinnosti ma fyzická osoba v rakúsku možnosť nezdaniteľného príjmu len vo výške 2.000eur a preto dochádza k dodatočnému zdaneniu príjmov v rakúsku. V tom prípade sa príjmy z iných krajín v Rakúsku neuvádzajú.

Slováci z rakúskymi živnosťami sú automaticky zaradzovaný do neobmedzenej daňovej povinnosti v Rakúsku. Tí  nemusia spravidla žiadať o neobmedzenú daňovú povinnosť.  U Slovákov pracujúcich v rakúsku ako zamestnanci, sa musí žiadať o neobmedzenú daňovú povinnosť v rámci podania daňového priznania prostredníctvom na to určeného formuláru. K tomu ale musia byť aj splnené podmienky podľa §1 Ods.4 EstG 1988. Podmienky sú:  minimálne 90% z celkový príjmov musia byť dosiahnuté v Rakúsku, prípadne príjem z iných štátov nesmie prevyšovať sumu 11.000eur. Príjmy z krajiny trvalého bydliska sa dokladujú na formulári E9, ktorý je na stiahnutie na stránke rakúskeho finančného úradu a potvrdzuje ho daňový úrad na Slovensku.  Príjmy z iných krajín ako aj príjmy vyplatené ako napr. dávky v nezamestnanosti sa uvádzajú v prílohe k rakúskemu DP.

Oproti Slovensku sa v rakúsku započítavajú k zdaniteľným príjmom aj príjmy:

nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, dôchodky  - všetko sa považuje za príjem zo závislého pomeru-zamestnania.

Tieto dávky dosiahnuté na Slovensku sa musia uvádzať v rakúskom daňovom priznaní resp. v prílohách na to určených, ako som už uviedol vyššie. Hlavne u Slovákov pracujúcich v rakúsku na zamestnanecký pomer sa tieto príjmy dôsledne kontrolujú finančným úradom a to oveľa častejšie ako v minulosti, keďže zamestnanci majú možnosť dosiahnuť často veľmi vysoké daňové preplatky.   

Poznámka: Všetky tieto dávky (nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, dôchodky),  dosiahnuté v rakúsku v rámci zamestnaneckého pomeru, sa v rakúskych daňových priznaniach nemusia uvádzať, pretože ich úrady automaticky zasielajú na finančný úrad, kde sa v rámci podanej žiadosti o prepočet dane (Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung), automaticky pričítajú k príjmu.

 

Živnostníci v Rakúsku si ale tieto prijmi musia uvádzať v daňovom priznaní  a to rôznymi spôsobmi:  buď pripočítaním príjmu v ročnom zúčtovaní  pri výpočte obratu -  nemocenské dávky, alebo číselným označením v daňovom priznaní – dávky v nezamestnanosti, dôchodky...

Živnostníci si nemocenské dávky ako aj príjem z podpory pri dlhodobej chorobe musia povinne zarátať do ročného obratu, pretože tieto príjmy poisťovňa u živnostníkov nezasiela na finančný úrad ako u zamestnancov. Tieto príjmy sa považujú za prijem z podnikania. Keďže si daňovník znižuje základ dane o poistné, príjmy dosiahnuté na základe toho poistenia sa v rakúsku považujú za príjem z podnikania. Dôchodky a vyplatené dávky v nezamestnanosti v rakúsku živnostník označuje číselne v daňovom priznaní, podľa počtu príjmov.

2021-01-03

 

NWNjYjc