Nemocenské pripoistenie - Zusatzkrankenversicherung

Doplnkové pripoistenie v prípade choroby (Zusatzkrankenversicherung)

 

 • Vznik poistenia

 • Vznik nároku na nemocenské dávky

 • Výška poistného

 • Výška nemocenských dávok

 • Ako požiadať o nemocenské dávky

 • Dĺžka poberania nemocenských dávok

 • Ukončenie poistenia

 • Formuláre 

Toto pripoistenie je určené pre všetky zárobkovo činné osoby, ktoré sú zaradené v systéme zdravotného poistenia podľa GSVG (Gewerbliche Sozialversicherung) alebo FSVG(dobrovoľný platca zdravotného poistenia). Pripoistenie nie je možné po dovŕšení 60 roku života. AK bolo pripoistenie uzatvorené pred 60 rokom života, platí aj po 60-tke.

Vznik poistenia

Poistenie nadobúda účinnosť ku prvému dňu nasledujúceho mesiaca po doručení prihlášky do Soc. poisťovne.

Vznik nároku na nemocenské dávky

Nárok na dávky z pripoistenia vznikne až po 6 mesiacoch od vzniku poistenia. Čakacia doba neplatí v prípade pracovného úrazu. Dávky sa vzťahujú na pracovnú neschopnosť v prípade choroby (Krankengeld), úrazu, pri pobyte v nemocnici a aj v čase pobytu v nejakom rehabilitačnom príp. doliečovacom zariadení.

Výška poistného

Výška mesačného poistného je 2,5% z aktuálneho mesačného vymeriavacieho základu poistenca v zdr. poistení(Krankenversicherung), pričom minimálne poistenie pre rok 2024 je 30,77eur mesačne

 • V prípade pozastavenia alebo zrušenia živnosti končí aj povinné sociálne poistenie a takisto aj pripoistenie.  Ak je živnosť znova aktivovaná, je potrebné nanovo padať žiadosť o pripoistenie.

Výška nemocenských dávok

Výška dávok je 60% z aktuálneho denného vymeriavacieho základu poistenca v zdr. poistení (Krankenversicherung), t.z. že minimálna denná nemocenská dávka je pre rok 2024 vo výške 10,37eur. Minimalny vymeriavací základ v zdr. poistení (Krankenversicherung) pre rok 2024 je 518,44eur.

Príklad výpočtu nemocenských dávok(pre tých, čo podávajú daňové priznanie v Rakúsku):

Podnikateľ mal v roku 2021 príjem vo výške 10.000eur (zisk/základ dane po odrátaní výdavkov) a zaplatil na poistnom za daný kalendárny rok 3.000eur. Ročný vymeriavací základ je 13.000eur. Denný VZ z toho je 36,11eur. Nemocenská dávka na rok 2024 je 60% z tejto sumy t.z. 21,66eur.

Pre výpočet nemocenských dávok na daný kalendárny rok je smerodajný vymeriavací základ v zdravotnom poistení spred troch rokov t.z. tak ako aj na výpočet odvodov v aktuálnom roku.

Ako požiadať o nemocenské dávky

SVS je potrebné predložiť  potvrdenie o chorobe-KRANKENMELDUNG, ktoré bolo potvrdené slovenským lekárom a to do 7 dní, ako už bolo spomenuté. Potvrdenie-Krankenmeldung je potrebné predložiť v nemčine. Tí, ktorý dostatočne neovládajú NJ, majú pod článkom pre porovnanie formulár aj v slovenčine.

Pracovná neschopnosť - Krankenmeldung musí byť nahlásená do 7 dní po vzniku pracovnej neschopnosti príslušnej soc. poisťovni v Rakúsku. Po prekročení lehoty, budú dávky vyplácané až od nahlásenia pracovnej neschopnosti a nie od začiatku prac. neschopnosti(od 4 dňa).

Potvrdenie je možné doručiť do SVS osobne, faxom, poštou alebo aj emailom. V každom prípade treba dbať o to,a to hlavne pri ceste poštou, aby bola dodržaná 7 dňová lehota. Ak nebude 7-dňová lehota dodržaná, SVA prizná dávky až odo dňa príchodu oznámenia o chorobe.

Pri pretrvávajúcej prac. neschopnosti musí byť poisťovni predložená lekárska správa každých 14 dní. Po pobyte v nemocnici alebo REHA príp. doliečovacom zariadení a pri pretrvávajúcej prac. neschopnosti musí byť dokladovaná aj lekárska správa odborného lekára, najlepšie v nemeckom preklade. V prípade choroby, ktorá si vyžaduje pravidelne ošetrenie/návštevu odborného lekára je potrebné dokladovať SVA každú lekársku správu. Závažnosť choroby a dlžku potrebnej PN-ky na vyliečenie posudzuje zmluvný lekár poisťovne. Ten môže z dôvodu nedostatočných podkladov PN-ku ukončiť aj keď v skutočnosti ešte stále trvá. Po opätovnom zaslaní potrebných podkladov môže vyplácanie dávok znova obnoviť. V prípade podozrenia na oprávnenosť práceneschopnosti môže byť poistenec vyzvaný, aby sa dostavil na vyšetrenie do strediska SVA vo Viedni. Ak sa tam nedostaví, alebo včas neznámi, že sa na vyšetrenie dostaviť nemôže, bude PN-ka ukončená.

Dĺžka poberania nemocenských dávok

V prípade práceneschopnosti bez prerušenia, sa nemocenské dávky vyplácajú od 4. dňa choroby do maximálne 26 týždňov, aj keď ak sa k pôvodnému ochoreniu pridajú ďalšie diagnózy. Ak ste dostávali nemocenské dávky a táto choroba sa bude počas 26 týždňov znovu opakovať, doby pracovnej neschopnosti sa zrátajú. Ak tým vznikne obdobie poberania príspevku viac ako 26 týždňov, nebudete dostávať pri tejto chorobe počas ďalších 26 týždňov už žiadne nemcenské dávky.

Daňové informácie:

Poistné je možné zahrnúť do podnikateľských výdavkov.

Nemocenské dávky podliehajú zdaneniu a preto je potrebne ich zahrnúť do príjmu z podnikania.

Ukončenie poistenia

 1. s ukončením povinného sociálneho poistenia(ukončenie,a lebo pozastavenie živnosti)
 2. odhlásením s tohto poistenia (končí posledným kalendárnym dňom v mesiaci)
 3. vylúčením zo strany SVS v prípade meškajúcich platieb po troch po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Formuláre

Žiadosť - Antrag auf Zusatzversicherung - Formulár je možné vyplniť online a vytlačiť

Oznámenie o chorobe - Krankenmeldung

Oznámenie o chorobe - Krankenmeldung-SK

 

Príbuzné témy:

Podpora pri dlhotrvajúcej chorobe

Odvody - poistné

Penzijné poistenie

Dôchodkové zabezpečenie(Selbständigenvorsorge)

Pripoistenie v nezamestnanosti

 

Aktualizácia 31-12-2023

 

ODgyYj