Daňové bonusy v Rakúsku a na Slovensku

 

Daňové bonusy v Rakúsku

Každý zamestnanec v Rakúsku ako aj samostatne zárobkovo činné osoby majú za určitých podmienok nárok na rôzne bonusy.

Pre poberateľov rodinných prídavkov je to napr. daňový bonus na dieťa-Kinderabsetzbetrag. Od roku 2009 je výška bonusu 58,40eur na mesiac na každé dieťa. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať, pretože sa automaticky vypláca k rodinných prídavkom, ako aj k doplateniu rodinných prídavkov(Differenzzahlung).

Okrem toho si môžu samoživitelia rodín(Alleinverdiener) a samoživitelia detí(Alleinerzieher) uplatniť ďalšie bonusy, ktorých výška závisí od výšky príjmu a počtu vyživovaných detí v spoločnej domácnosti. Tieto bonusy sa v prípade príjmov pod hranicou daňovej povinnosti vyplácajú ako negatívna daň.

POZOR: od 01.01.2019 bolo zavedené indexovanie dávok a daňových bonusov podľa životnej úrovne krajiny, v ktorej žíjú deti, dávky sa znižujú pre Slovákov o 28,9% pre rok 2021.  Čítaj TU

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov rodín-Alleinverdiener:

- určený pre rodiny ak je partner/ka - manžel/manželka nezamestnaný/á príp. príjem neprekročil sumu 6.000eur za kalendárny rok

  • bonus bez príplatku na dieťa(u bezdetných rodín): 364,00€ ročne - zrušené od 1.1.2011
  • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00€ ročne
  • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00€ ročne
  • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00€ ročne

na každé ďalšie dieťa +220,00€

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov detí-Alleinerzieher:

- určený pre osamotených rodičov a vyživovateľov detí - slobodné a rozvedené matky a otcovia a vdovy

  • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00€
  • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00€
  • bonus s príplatkom na tri deti: 889,00€
  • bonus s príplatkom na štyri deti: 1 109,00€

na každé ďalšie dieťa +220,00€

  • Poberatelia rodinných prídavkov si môžu uplatniť ešte zníženie základu dane a to o sumu vo výške 440€ na každé dieťa - Kinderfreibetrag , na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky min. za 7 mesiacov kalendárneho roka - táto podmienka platí aj pre uplatnenie si nároku na prvé dva bonusy. 
  • Kinderfreibetrag bol do roku 2015 vo výške 220,00eur na každé dieťa, od roku 2016 sa zvýšil na dvojnásobok t.z. na 440,00eur na každé dieťa). - Kinderfreibetrag ZRUSENÝ od 01.01.2019

 

Kindermehrbetrag - Nové od 01.01.2019

Bonus zavedený od 01.01.2019. Môžu si ho uplatniť samoživitelia detí a rodín, v prípade, že sú poberateľmi rodinných prídavkov za minimálne 7 mesiacov kalendárneho roka. Výška bonusu je 250,00eur na každé dieťa, ak daňovník nie je platcom dane za daný kal. rok. Vypláca sa ako negatívna daň. Daňová povinnosť znižuje výšku bonusu. Počíta sa ako rozdiel medzi daňou a výškou bonusu. 

Bonus sa znižuje na základe životnej úrovne krajiny, v ktorej dieťa žije - Čítaj tu.

Familienbonus PLUS - Nové od 01.01.2019

Od 01.01.2019 sa zavádza nový daňový bonus pre rodiny s deťmi. Tento bonus nahrádza doteraz uplatňovaný Kinderfreibetrag (440eur ročne) a tiež aj výdavky na opatrovanie detí-Kinderbetreuungskosten. Tieto pôvodné bonusy ale znižovali len daňový vymeriavací základ, pričom Familienbonus PLUS sa priamo znižuje daň.

Výška bonusu závisí od veku dieťaťa.

Do 18 roka života dieťaťa sa znižuje daň o 125 eur mesačne (1.500 eur ročne), a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18. rok života.

Po 18. roku života dieťaťa sa znižuje daň o 41,68 eur mesačne (500 eur ročne) a to až do doby, pokiaľ je na dané dieťa nárok na rodinné prídavky - Familienbeihilfe.

V prípade, že daňová povinnosť nevznikne z dôvodu nízkeho príjmu,  bonus sa neprejaví ako negatívna daň t.z. že sa nevypláca, ako napr. Alleinverdiener  resp. Alleinerzieherabsetzbetrag.

Familienbonus Plus je možné uplatniť za mesiace, za ktoré sú priznané aj rodinné prídavky.

Uplatňuje sa v daňovom priznaní formulárom L1k, resp. si ho môžu dať zamestnanci uplatniť formulárom E30 počas roka u zamestnávateľa.

Familienbonus Plus si môžu na polovicu uplatniť obaja rodičia dieťaťa.

Aj tento bonus zasiahlo indexovanie krajín podľa životnej úrovne platné od 01.01.2019. Podľa neho sa výška dávok upravuje podľa životnej úrovne krajiny, v ktorej dieťa žije. Čítaj TU

 

Daňový bonus na Slovensku

Na Slovensku je možné takisto získať daňový bonus. Nárok na daňový bonus majú daňovníci, ktorý spĺňajú podmienky podľa § 33 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Výška daňového bonusu je pre rok 2020 vo výške 22,72€  mesačne na každé vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. (ročne 272,64€). Na dieťa do 6 rokov sa daňový bonus zdvojnásobuje. 

Pre jednotlivé možnosti uplatnenia si daňových bonusov v Rakúsku a na Slovensku sa informujte osobne buď emailom alebo telefonicky.

Kontakt

 

POZOR!!!  O daňové bonusy je možné požiadať aj spätne.

Príbuzné témy:

Daňové informácie

2021-01-03

 

NDA1Ym