Daňové bonusy v Rakúsku a na Slovensku

 

Daňové bonusy v Rakúsku - 2023/2024

Každý zamestnanec v Rakúsku ako aj samostatne zárobkovo činné osoby majú za určitých podmienok nárok na rôzne bonusy.

Pre poberateľov rodinných prídavkov je to napr. daňový bonus na dieťa-Kinderabsetzbetrag. Za rok 2024 je výška bonusu 67,80eur (v roku  2023 - 61,80eur) na mesiac na každé dieťa. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať, pretože sa automaticky vypláca k rodinných prídavkom, ako aj k doplateniu rodinných prídavkov(Differenzzahlung).

Okrem toho si môžu samoživitelia rodín(Alleinverdiener) a samoživitelia detí(Alleinerzieher) uplatniť ďalšie bonusy, ktorých výška závisí od výšky príjmu a počtu vyživovaných detí v spoločnej domácnosti. Tieto bonusy sa v prípade príjmov pod hranicou daňovej povinnosti vyplácajú ako negatívna daň.

POZOR: od 01.01.2019 bolo zavedené indexovanie dávok a daňových bonusov podľa životnej úrovne krajiny, v ktorej žíjú deti, dávky sa znižujú pre Slovákov o 28,9% pre rok 2021.  Čítaj TU

- Indexovanie, teda znižovanie dávok a daňových bonusov podľa bydliska dieťaťa bolo zrušené na základe rozhodnutia Európskej komisie v júni 2022. 

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov rodín-Alleinverdiener:

- určený pre rodiny ak je partner/ka - manžel/manželka nezamestnaný/á príp. príjem neprekročil sumu 6.000eur za kalendárny rok

  • bonus s príplatkom na jedno dieťa ročne:   do roku 2022 - 494,00eur / rok 2023 - 520,00eur  / rok 2024 - 572,00eur
  • bonus s príplatkom na dve deti ročne:       do roku 2022 - 669,00eur / rok 2023 - 704,00eur  / rok 2024 - 774,00eur
  • bonus s príplatkom na tretie dieťa ročne:   do roku 2022 - 889,00eur / rok 2023 - 936,00eur  / rok 2024 - 1.191,00eur

na každé ďalšie dieťa za rok 2023 +232,00eur

na každé ďalšie dieťa za rok 2024 +255,00eur

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov detí-Alleinerzieher:

- určený pre osamotených rodičov a vyživovateľov detí - slobodné a rozvedené matky a otcovia a vdovy

  • bonus s príplatkom na jedno dieťa ročne:   do roku 2022 - 494,00eur / rok 2023 - 520,00eur  / rok 2024 - 572,00eur
  • bonus s príplatkom na dve deti ročne:       do roku 2022 - 669,00eur / rok 2023 - 704,00eur  / rok 2024 - 774,00eur
  • bonus s príplatkom na tretie dieťa ročne:   do roku 2022 - 889,00eur / rok 2023 - 936,00eur  / rok 2024 - 1.191,00eur

na každé ďalšie dieťa za rok 2023 +232,00eur

na každé ďalšie dieťa za rok 2024 +255,00eur

  • Poberatelia rodinných prídavkov si môžu uplatniť ešte zníženie základu dane a to o sumu vo výške 440€ na každé dieťa - Kinderfreibetrag , na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky min. za 7 mesiacov kalendárneho roka - táto podmienka platí aj pre uplatnenie si nároku na prvé dva bonusy. 
  • Kinderfreibetrag bol do roku 2015 vo výške 220,00eur na každé dieťa, od roku 2016 sa zvýšil na dvojnásobok t.z. na 440,00eur na každé dieťa).

  • Kinderfreibetrag ZRUSENÝ od 01.01.2019

Kindermehrbetrag - od 01.01.2019 

Bonus zavedený od 01.01.2019. Môžu si ho uplatniť samoživitelia detí a rodín, v prípade, že sú poberateľmi rodinných prídavkov za minimálne 7 mesiacov kalendárneho roka. Výška bonusu je od roku 2022 vo výške 550,00eur na každé dieťa. Ak daňovník nie je platcom dane za daný kal. rok, vypláca sa ako negatívna daň. Daňová povinnosť znižuje výšku bonusu. Počíta sa ako rozdiel medzi daňou a výškou bonusu. 

Od roku 2024 sa Kindermehrbetrag zvyšuje na 700,00eur.

Za roky 2019 - 2021 bol Kindermehrbetrag vo výške 250,00eur na každé dieťa.

Familienbonus PLUS - od 01.01.2019 

Od 01.01.2019 sa zavádza nový daňový bonus pre rodiny s deťmi. Tento bonus nahrádza doteraz uplatňovaný Kinderfreibetrag (440eur ročne) a tiež aj výdavky na opatrovanie detí-Kinderbetreuungskosten. Tieto pôvodné bonusy ale znižovali len daňový vymeriavací základ, pričom Familienbonus PLUS  priamo znižuje daň.

Výška bonusu závisí od veku dieťaťa.

Do 18. roka života dieťaťa:

- sa znižuje daň o 166,68eur mesačne (2.000,16 eur ročne), a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18. rok života.

- Za roky 2019 až 2021 to bolo 125,00 mesačne, teda 1.500,00eur ročne

Po 18. roku života dieťaťa:

- sa znižuje daň o 54,18 eur mesačne (650,16 eur ročne) a to až do doby, pokiaľ je na dané dieťa nárok na rodinné prídavky - Familienbeihilfe.

- od roku 2024 sa znižuje daň o 58,33 eur (ročne o 700,00eur)

- Za roky 2019 až 2021 to bolo 41,66eur mesačne, teda 500,00eur ročne

---

V prípade, že daňová povinnosť nevznikne z dôvodu nízkeho príjmu,  bonus sa neprejaví ako negatívna daň t.z. že sa nevypláca, ako napr. Alleinverdiener  resp. Alleinerzieherabsetzbetrag.

Familienbonus Plus je možné uplatniť iba za mesiace, za ktoré sú priznané aj rodinné prídavky.

Uplatňuje sa v daňovom priznaní formulárom L1k, resp. si ho môžu dať zamestnanci uplatniť formulárom E30 počas roka u zamestnávateľa.

Familienbonus Plus si môžu na polovicu uplatniť obaja rodičia dieťaťa.

Daňový bonus na Slovensku - 2023/2024

Na Slovensku je možné takisto získať daňový bonus (aj v prípade, ak príjmy pochádzajú iba zo zdrojov v zahraničí). Nárok na daňový bonus majú daňovníci, ktorý spĺňajú podmienky podľa § 33 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Výška daňového bonusu na každé vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti je od roku 2023:

Na dieťa do 18 rokov 140,00eur mesačne

Na dieťa od 18 roka - 50,00eur mesačne

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

Zdroj:  financnasprava.sk

Pre jednotlivé možnosti uplatnenia si daňových bonusov v Rakúsku a na Slovensku sa informujte osobne buď emailom alebo telefonicky.

Kontakt

 

POZOR!!!  O daňové bonusy je možné požiadať aj spätne.

Príbuzné témy:

Daňové informácie

01.01.2024

 

MzdkYT