Odvody do soc.poisťovne-SVS » Dôchodkové zabezpečenie SZČO
Dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge

 

Vznik poistenia

Od 1. januára 2008 sú živnostníci, ktorí sú zdravotne poistení podľa zákona GSVG, povinní na základe zákona o podnikovom dôchodkovom zabezpečení pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (BMSVG - Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb.

Výška poistného

Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVS. Presnú výšku dávok z minimálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť v tabuľkách TU.

SVS prevedie tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec, pričom existuje na výber 9 takýchto spoločností.

Pri vyššom konečnom vymeriavacom základe nedochádza k spätnému doplateniu príspevkov, ako je to pri penzijnom a zdravotnom poistení. Ak si poistenec včas nezvolí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tak mu bude automaticky pridelená niektorá zo spoločností. Dôchodkové spoločnosti príspevky poistenca investujú.

Nárok na dávky a výplata dávok

Plnenie z dôchodkového zabezpečenia SZČO prináleží poistencovi, ak poistný vzťah trval minimálne 3 roky a živnostenská činnosť sa pred min. 2 rokmi zastavila(pozastavenie alebo vrátenie živnostenského oprávnenia). Nezávisle od týchto podmienok vznikne poistné automaticky plnenie pri zákonnom odchode do dôchodku alebo po 5 rokoch od skončenia poslednej povinnosti platiť príspevok. Pri smrti poistenca bude celá suma vyplatená najbližším rodinných príslušníkom, ináč prejde do pozostalosti.

Výška dávok závisí od výšky zaplatených príspevkov a od úspechu investovania dôchodkovej spoločnosti. Existuje zákonné garantovanie kapitálu, t.z. poistné plnenie prináleží minimálne vo výške zaplatených príspevkov. Dôchodková spoločnosť informuje poistenca ročne o aktuálnom stave jeho účtu.

Poistné plnenie môže mať viaceré formy. Okrem vyplatenia kapitálovej sumy ako jednorazovej platby môže prichádzať do úvahy aj prenos do inej dôchodkovej spoločnosti (napr. pri pracovnej činnosti závislom pomere, po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti) alebo do dôchodkovej poisťovne príp. nejakej súkromnej poisťovne (za účelom vyplácania v podobe dôchodku).

Každý klient poisťovne obdrží začiatkom každého roka výpis z konta. V ňom je uvedené, či už vznikol nárok na vyplatenie. V prípade že áno, klient obdrží aj formulár, ktorý je potrebné vyplniť a poslať s kópiou OP naspäť do poistovne.


 

Od 1.1.2014 sa ruší pre poberateľov rakúskeho dôchodku dôchodkové zabezpečenie SZČO – Selbständigenvorsorge.

Každý dôchodca bude o ukončení poistenia informovaný  písomne správcovskou spoločnosťou, ktorá spravovala tieto dávky.  Našetrenú sumu si môže dať poistenec previesť do dôchodkového fondu, príp. si ju môže dať vyplatiť, z ktorej mu bude stiahnutá 6% daň. Na písomnú žiadosť môže ale dôchodca pokračovať v tomto poistení ďalej.


 

Príklad

Po 5 rokoch platenia príspevkov z minimálnych vymeriavacích základov a priemernej miere zúročenia  je možné rátať so sumou ca. 400,00 až 450,00€ - pri jednorazovom vyplatení.

Daňové informácie:

Príspevky je možné zahrnúť do daňových výdavkov, ako výdavky na hospodársku činnosť. Jednorazové vyplatenie dávok podlieha 6% zdaneniu. Vyplácanie v podobe dôchodku je úplne oslobodené od dane.

Príbuzné témy:

Odvody - Poistné

Penzijné poistenie

Nemocenské pripoistenie

31.12.2023

NzNmY2